bglibrary.org

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „МОРСКА СТРАТЕГИЯ И ...

Екологична оценка на проект „Морска стратегия и програма от мерки”. 2 ... Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „МОРСКА СТРАТЕГИЯ И ...

Екологична оценка на проект „Морска стратегия и програма от мерки”. 2 ... Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „МОРСКА СТРАТЕГИЯ И ...

Споразумение за опазването на китоподобните бозайници в Черно море, ... сезон, като най-високата стойност от 138,1 µg/m3 е отчетена на 22.11.2015.

Екологична оценка на проект „Морска стратегия и програма от ...

ЗУЧК. Закон за устройството на черноморското крайбрежие. ИАОС. Изпълнителна агенция по околна среда. МОСВ. Министерство на околната среда и водите.

ДОКЛАД ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проект МОРСКИ ...

1 нояб. 2020 г. ... цени, сигурност, национална идентичност и изявен морски туризъм. ... на около 1.5 km югоизточно от град Черноморец до къмпинг „Градина”.

Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ ...

ботанически градини, зоопаркове, дендрариуми, разсадници, ... измерена чрез Хармонизиран индекс на потребителските цени, се очаква да се стабилизира.

доклад за екологична оценка на проект на общ устройствен ...

селскостопански машини, на електрокари и др. Вибрациите, предавани по системата ръка-рамо или локалните вибрации се дефинират, когато работникът държи ...

ДОКЛАД ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проект МОРСКИ ...

2 нояб. 2020 г. ... морската вода за станции 301÷307 (от Варна на изток). ... нежелани последствия от климатични промени, сезонност и евтин туристически.

доклад за екологична оценка на проект на пурб в дунавски район ...

ФЛОРА - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЛОРАТА И РАСТИТЕЛНОСТТА НА ... собственик МИЕ „Чипровец” ЕАД и оператор „ЕКО Медет” ЕООД, гр. Панагюрище са.

доклад за екологична оценка на проект на пурб в дунавски район ...

Пещера Леденика. Постановление № 2057 от. 28.11.1960 г. Пещера Лястовица. № 1120 от 02.07.1968 г. Пещера Магурата. № 666 от 03.05.1960 г. Пещера Мишин камък.

МОРСКА СТРАТЕГИЯ - Басейнова дирекция Черноморски район

ОКОЛНА СРЕДА (ЧЛ. 8 ОТ РДМС 2008/56/ЕО И НООСМВ). Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда за териториалните води и ИИЗ на Р България ...

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

BG2G000J3K1040 Карстови води в малм-валанж. ... Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus),.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - ОПРР

"Евротур ет. ... Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж” ... Северен централен район (СЦР): Русе, Велико Търново, Габрово, Разград,.

за обхват и съдържание на екологична оценка на общ ...

Климат. Атмосферен въздух . ... 3.2.2.1 Климат и климатични ресурси ... обезшумяване на производствата и съоръженията, а освен това към момента няма в.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ...

им до пазари, предлагащи справедлива цена за тяхната продукция, ... времевия обхват за краткосрочно (20014 – 2015), средно срочно (2015 – 2017) и.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - РИОСВ Хасково

на безвъзмездна помощ има за цел намаляване на високите стойности такса ... му в републиканската пътна мрежа, до отклонението за фабрика “Бентонит”, както.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - Община "РОДОПИ"

Изграждане на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и ... Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН/ПРОГРАМА ...

1.3.1.1 Анотация на план - програмата: Частично изменение на Общия устройствен ... С писмо на EVN, Пловдив от 04.08.2014 г. за бъдещото ел. захранване на.

доклад за екологична оценка - РИОСВ Хасково

Poly. Sinosol AG, съизпълнител на обекта ще отговаря за техническото планиране, ... Южен централен район 2009-2013 г. (проект).

Становище по екологична оценка - Община Монтана

краткосрочните метеорологични прогнози. Създаване на точен дигитален модел на релефа чрез заснемане на речните легла C оглед ранно предупреждение.

доклад за екологична оценка (ео) на общ устройствен план на ...

протежение на 7 км малката река Чернелка е образувала живописен каньон с ширина- ... „Българска петролна рафинерия“ ЕООД на разстояние 1060м от най-близките.

Становище по екологична оценка - Община Бяла

Протокол №7/31.07.2014г. на Общински съвет Бяла и представено в ... Промяна предназначението на имоти, попадащи в територията на лесопарк Беленска гора“,.

доклад за екологична оценка (ео) на общ устройствен план на ...

лечебна иглика, лазаркиня, лудо биле и лечебен ранилист. Площта на горския фонд е 21. 648,5 ха, от които 21 400 ха - залесена. Разпределението на горите по ...

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план ...

е издигнало над хоризонта на повече от 60о, типичен летен слънчев ден след ... за категориите на устойчивост С и D. При липса на слънчева радиация (нощ).

Екологична Оценка на Общ Устройствен план на Община ...

Враца е определила необходимата процедура по реда на Закона за опазване на ... Път II – 15 – преминава през село Борован - Републикански път II-15 е ...

становище по екологична оценка - Община Перник

(Paracaloptenus caloptenoides), Euplagia quadripunctaria, буков сечко (Morimus funereus) и бръмбар рогач (Lucanus cervus);.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ... - ОПИК

програма на България за периода 2012-2016 г. е съобразена при изготвянето на ОПИК ... Бургас – Долно Езерово – 64 и 104 дни, Гълъбово – 47 и 69 дни, ...

Екологична оценка на Програма за развитие на селските ...

Вкисляването на почвите от киселинни дъждове и киселинни отпадъци от промишлеността има ограничено разпространение. Засоляване на почвите.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - Община Ихтиман

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води ... забележителности – това са феномени с разнообразен характер ...

ДОКЛАД ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - РИОСВ-Бургас

17 июн. 2001 г. ... Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ ... 11 Становища и мнения на засегната общественост, на компетентните ...

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН/ПРОГРАМА ...

Сгради за обществено ползване и обслужване – хотели, ресторанти, кафенета, ... Резервен източник ВЛ-20 КV “Росенец” – вграждане в оста на ВЛ – 20 кV, м.

КОРИГИРАН И ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

свързващ населените места Ябланица – Тетевен – Рибарица – Троян. В него се ... протежението на която са изградени 2 зони за пикник с дървени маси, пейки и.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Работещи са няколко къщи за гости като: „Комплекс Панорама“, Къща за гости „Росана“, ... Създаване на каталог с информация за свободни общински терени, ...