bglibrary.org

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

12 Момчилград. 534,4. 37,8. 13 Крумовград. 367,6. 14,5. 14 Пазарджик ... доставчик-МИГ 23. Предстои доставката и монтаж със срок до 25.11.2017 г.

държавна комисия за енергийно и водно регулиране

-Двадесет и шест броя нотариални актове за за учредяване право на строеж върху ... Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 101, том I, рег. №75 от.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

София, 13.06.2019 година ... сервизни автомобила - Форд Торнео, Дачия Логан и бус Фиат Дукато. ... София – за всички работни площадки, утвърден от.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

София (столица), община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев” №. 5, с ЕИК 131413539 е юридическо лице, което не е лицензирано по ЗЕ.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДКЕВР в двумесечен срок от влизане в сила на наредбата по чл. 35, ал. 4 от закона ... e mail: [email protected], [email protected], БУЛСТАТ/ЕИК. 120559254.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

1 июл. 2014 г. ... сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии; с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, ... МЕР Горна Оряховица.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

17 дек. 2020 г. ... Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Милен Трифонов, ... Констатира се, че по мрежа ниско напрежение на трафопост „Мандра“ е ...

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

9 июн. 2021 г. ... просрочие, дължими от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД. ... „Хидробетон“ до ново електромерно табло тип ТЕПО (Б+), ситуирано пред ...

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

28 июн. 2012 г. ... на цената за достъп до електропреносната мрежа и цената за пренос на ... Добавка към цената за пренос за зелена енергия – 11,10 лв.

държавна комисия за енергийно и водно регулиране

електрическа енергия съгласно изискванията на Приложение І. 2 „Мерки за защита на потребителите” на Директива 2009/72/ЕО, определяща общите правила за ...

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

10 июл. 2020 г. ... Едноличен собственик на ... ПИБ АД. BG57FINV91501017116365. FINVBGSF. BGN. 10. Банка ДСК ЕАД. BG88STSA93000026741115. STSABGSF.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

12 Момчилград. 534,4. 37,8. 13 Крумовград. 367,6. 14,5. 14 Пазарджик ... доставчик-МИГ 23. Предстои доставката и монтаж със срок до 25.11.2017 г.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

31 дек. 2017 г. ... ВС 3 Сопот (Изградени ... Сопот. Карлово. "ВМЗ"ЕАД. 30.12.2016 ... електронно гласуване на 08.06.2018 г. на Регионалния Форум за РИПС ЮИЕ.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

14 мар. 2017 г. ... анализ, КЕВР приема цени, които в максимална степен защитават интересите на ... активна електрическа енергия – като сума за месеца по ...

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

с „Креди Агрикол България” ЕАД. 3. План за погасяване на задълженията по договора. 4. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

3 авг. 2010 г. ... електрическа енергия от фотоволтаични панели с нови съоръжения и обща ... Произведеният прав ток от фотоволтаичните полета ще се пренася до.

държавна комисия за енергийно и водно регулиране

18 июн. 2012 г. ... Стара Загора относно промяна в ... Началника на РО „НСК Сливен , РДНСК- Югоизточен район издаване на Разрешение за ползване.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Мировяне, общ. ... съответства на ред "имоти , машини и съоръжения" в отчета за финансово ... предоставя на „ЧЕЗ България“ ЕАД под наем недвижими имоти, ...

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

работни места с техните параметри по безопасност; организация на труда ... В община Варна се прогнозира за периода на бизнес плана да се построят 4126 м., ...

П Р О Т О К О Л - Комисия за енергийно и водно регулиране

23 сент. 2021 г. ... г-н Димитър Димитров – прокурист, упълномощен представител на „ЕВН. Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД. На откритото заседание беше разгледан ...

то - Комисия за енергийно и водно регулиране

1 февр. 2022 г. ... София 1000, ул.,,Петър Парчевич“ №47. Фирмено дело №16440 година 2006 Данъчен номер BG 175203485. БУЛСТАТ 175203485 БАНКОВА СМЕТКА.

Р Е Ш Е Н И Е - Комисия за енергийно и водно регулиране

7 мар. 2011 г. ... „НИК Билдинг Прим” ООД, ул. Железни врати № ... Пловдив, e mail: lauta6p[email protected], БУЛСТАТ/ЕИК. 160138156 ... "Чаира" ЕООД, ВЕЦ Орион, с.

127 - Комисия за енергийно и водно регулиране

15 июн. 2016 г. ... г-жа Наталия Жабленска – финансов директор; ... Упълномощена съм от името на „Напоителни системи” ЕАД да кажа, че приемам.

М Е Т О Д И К А - Комисия за енергийно и водно регулиране

Двустранен констативен протокол по чл. 22. 4. Доклад за резултата от извършената проверка. 5. Събраните документи, материали, обяснения - доказателства по ...

Р Е Ш Е Н И Е - Комисия за енергийно и водно регулиране

21 янв. 2015 г. ... Изграждане на когенерираща инсталация за ВОЦ-ове „Овча Купел”; ... В същото време специфичният разход за единица.

№ В – Дк – ……… - Комисия за енергийно и водно регулиране

30 июл. 2020 г. ... Коев и съдружници“ за изпълнител на обществената поръчка по ... г-жа Мая Манолова, представител на Гражданска платформа „Изправи се.

П Р О Т О К О Л - Комисия за енергийно и водно регулиране

2 июл. 2021 г. ... между „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Банка ДСК“ АД. Представен е също и анализ на задълженията ... В крайна сметка предметът на тази проверка е да.

EVN - Комисия за енергийно и водно регулиране

1 июл. 2015 г. ... БУЛСТАТ 115552190 банкова сметка BG82 CITI 9250 1000 1091 00 банков ... НА София телефон: 070017777 факс: 032 99 00 10 e-mail: [email protected].

О Б Щ И У С Л О В И Я - Комисия за енергийно и водно регулиране

пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице да бъде потребител на природен газ за ... Предварителен договор за доставка на природен газ.

№ В – Дк – ……… - Комисия за енергийно и водно регулиране

Търговище като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със ... Разходи за данъци и такси спрямо 2020 г. са планирани с увеличение за 2022 ...

Комисия за енергийно и водно регулиране

1 янв. 2020 г. ... напред“ през месец септември – месец декември 2018 г. ... базова цена, пикова цена, извънпикова цена и цена почивни дни. Източник БНЕБ ЕАД.

П Р О Т О К О Л - Комисия за енергийно и водно регулиране

15 июл. 2021 г. ... се, че КЕВР взима като базисна година за изчисляване на коефициента 2019 ... от 16.12.2018 г. се дължи законна лихва за забава до датата на ...

Комисия за енергийно и водно регулиране

газификация на община Твърдица от „Ситигаз България” ЕАД и за присъединяване на община Твърдица към обособена газоразпределителна територия на регион Тракия ...