bglibrary.org

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

12 нояб. 2020 г. ... аспирации към приемно за зърно и към охлаждаща вентилация към инсталация за DDGS; ... инсталация за транспортиране и мелене на зърно;.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

Размерите на предвидените за монтаж соларни модули са. 1650х992мм. ... за изграждане на фотоволтаични паркове, действала до 2020г. (т.1, буква Б., т. 1.2.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

Котел. Размерът на геологопроучвателната площ е 480 dka. ... Копие от Заповед No РД 13-31-А/25.01.2016г. на кмета на община Котел за.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Министерство на околната среда и водите. Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас. РЕШЕНИЕ №БС-6 -ПРОС/2 1. 01. 2020.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Бургас

21 янв. 2022 г. ... РДГ-БУРГАС. Относно: "Технологичен план за залесяване на подотдели 257,,в“, 260 „в“, 257, 257. „3“ землище на с. Росен, Община Созопол ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

20 апр. 2015 г. ... Карнобат на Автомагистрала "Тракия" и на 440 метра от трасето на общинския път. Камено-с. Винарско - с. Вратица - с.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

23 мар. 2022 г. ... Несебър, за изграждане на временен паркинг и мрежеста ограда в ПИ с идентификатор. 11538.13.36, местност,,Козлука" землище на гр.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

2018 г. на 23.10.2018 г. е извършена комплексна проверка на обект: завод за производство и бутилиране на високоалкохолни напитки и вина „СИС Индустрийс" ООД ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

14 февр. 2022 г. ... ПЛОВДИВ, УЛ. „БРАТАНИЦА" № 12, ET. 1. КОПИЕ ДО ... поставяне на атракционно съоръжение - водна пързалка към съществуващ басейн" в ПИ с.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Бургас

Равда е с площ 763кв.м, ведно със сграда с идентификатор. 61056.501.436.1 с предназначение „Хотел". Имотът е част от регулацията на селото, с.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

с подземен паркинг, заведение за хранене, открит плувен басейн и зони за рекреация. комплекса с наименование ,,Алепу-Бриз Вилидж" ситуирана.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

5 дек. 2018 г. ... товароносимост 15 т, разположен в УПИ XXIV, механични и електронни везни. ... предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

21 авг. 2020 г. ... поземлен имот с идентификатор 48619.505.670 (УПИ II, кв.156), кв.,,Белия бряг", гр. Царево, община Царево“, с възложител: ЗОРНИЦА ТРИФОНОВА.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

12 нояб. 2020 г. ... аспирации към приемно за зърно и към охлаждаща вентилация към инсталация за DDGS; ... инсталация за транспортиране и мелене на зърно;.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

багери, оборудвани с различни кофи. ще се прилага следната технология за третиране на отпадъците: Получените в резултат на.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

17 февр. 2022 г. ... Изгрев“) и плътна ограда с Н=2,20м, към УПИ VI-129,134, кв.7, ж.к. ... Общият брой на жилищата в сградата ще е 19 бр. апартаменти.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

Приморско - 3 броя кабели НН от ЕТ пред имот №482 до главните ел. табла на пи 221, 395 и ... размножителни, хранителни, места за почивка) на видове, ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

Бургас, предприятие за преработка на птиче месо. Проверени компоненти и фактори : атмосферен въздух; опасни химични вещества; води;. Цел на проверката:.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

полигонални стълбове за улично осветление с обща височина н=8,0 м с единична рогатка за 1 брой осветително тяло, тип LED. Захранването на стълбовете за ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

Кошарица, Община Несебър. Уличните регулационни линии ... местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за почивка) на видовете.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

25 мар. 2022 г. ... ПРОДАНОВ, РУМЕН ИЛИЕВ, АНГЕЛ ТОШКИВ, СТЕФАН БУХЧЕВ, КАТЯ БУХЧЕВА,. ДОБРИНА ТОШКОВА, КИРИЛ РАЙКОВ и МИЛКА РАЙКОВА.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

Варна, община Бяла, гр. Бяла, ... акумулаторни батерии ... В обекта ще се приемат отпадъци от метални опаковки, ОЧЦМ, оловни акумулаторни батерии от.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

Приморско, с цел поливане на тревни площи, засети с цветя, декоративни храсти и ... водно количество е 0.57 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

Сотир Чаушев. Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2265(2)/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

производство на различни почистващи продукти веро, течен сапун, течни почистващи препарти, течни перилни препарати, бутилиращи машини.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ-Бургас

13 дек. 2019 г. ... Н2/2015 г., актуализирано с Решение № 6-Н2-И0-А1/2018 Г., издадено на „ ... Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Варна

4, район Аспарухово, землище кв. Галата (Зеленика), гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Варна

Граничар, общ. ... 9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4. Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: [email protected], www.riosv-varna.bg ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Варна

Във връзка с внесеното уведомление за горскостопанска програма, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Варна

Инвестиционното предложение (ИП) се отнася за Изграждане на сграда със смесено ... Вапцаров“, на 160м от магазин „Кауфланд“ и на около 300м от тенис корт ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Варна

30 дек. 2021 г. ... ходова част, ремонт на скоростни кутии, ел. инсталации и др.; смяна и баланс на автомобилни гуми: смяна на масла и филтри; складиране и ...

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Варна

БИНЕВ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧН. TP. BAPHA. Bx. No48-00-3330/21.04.2021г. Bx. No48-00-3330/A2/05.05.2021г. ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/.

Министерство на околната среда и водите - РИОСВ Варна

Добрич. Имотът, в който се предвижда разширението е с площ 42561 кв. м. Към ... дограма. И. 2. Имота предмет на ИП е водоснабден и електрозахранен.