bglibrary.org

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "ПОДА" ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2002 ...

стопанските дейности, свързани с опазването на ЗМ "Пода". Тъй като БДЗП е сдружение с нестопанска цел, с оглед на стриктното спазване на Закона,.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "ПОДА" ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2002 ...

стопанските дейности, свързани с опазването на ЗМ "Пода". Тъй като БДЗП е сдружение с нестопанска цел, с оглед на стриктното спазване на Закона,.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО” ПЛАН ЗА ...

Боянка Георгиева, Институт по рибарство и аквакултури – Варна ст.н.с. ... н.с. д-р Добри Иванов, Варненска ботаническа градина ... туроператорски фирми.

Защитена местност “Дуранкулашко езеро” – План за ...

черна тиня. Мирисът на сероводород (Н2S) е ... Дуранкулашко езеро е важно гнездовище за блатната лястовица (Glareola pratincola) (макс. 14 дв. през 1996).

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ...

16 июн. 2013 г. ... BG0002086 „Оризища Цалапица“, финансиран от Европейския фонд за ... Сеитба на сухи площи чрез използване на механизирани сеялки за слята.

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ на защитена зона SCI ...

Градовете Каварна и Балчик сa с по-висок процент на население в трудоспособна възраст - близо 62%,, а в надтрудоспособна възраст са около 20%.

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ на защитена зона SCI ...

31 янв. 2015 г. ... 5. (1) от Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, морските пространства на Република ...

Правила за поведение в защитена местност

В България са установени около 29 000 вида животни: 94 ... В Национален парк „Рила” се срещат осем ... „Витоша” е първият национален парк на Балканския.

ПУП - План за регулация за ПИ 231016 и ПИ 231082, местност ...

Поземлени имоти 231016 с площ 16,381 дка и 231082 с площ 4,446дка в местността ,,Красови ливади" по КВС ... изграждане на земна станция за сателитни връзки.

Спортивная игра БОЧЧА для инвалидов с ПОДА

Bocce - мяч) — спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, ... счетчик-табло с таймером на каждый корт. Спортивная форма.

План за управление на отпадъците

Видовете и обема на отпадъците-резултат от дейността в пристанище Бургас ще бъдат: ... един металин контейнер с капацитет 1,1м3 за твърди битови отпадъци от.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ”

стратегически цели, повечето от които нямат пряко касателство с природната забележителност, а по-скоро с общото състояние на околната среда на територията.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „РЕЗЕРВАТ „БЕЛИ ЛОМ”

Тойота РАВ-4 – 1 брой ... са с най-голямо участие в резервата, както и за речни крайбрежия и скални венци. ... Габрово. От създаването през 1987г. до 1998г.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Видин, части от Русе и Силистра, и голям брой малки населени места по поречието на реката;. -. Риск от наводнения, изразен като нисък, среден или висок за ...

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

29 дек. 2016 г. ... Гр. Лом, където са наводнени 25 къщи, един хотел и пристанището. Освен това е обявено извънредно положение, тъй като 6000 души са застрашени ...

план за управление на риска от наводнения на ...

Приложение № 1 Обзорна карта на районите със значителен потенциален риск от ... Западнобеломорски район имат възможност чрез кандидатстване с проекти да ...

РЕЗУЛТАТ Р1.1 – ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

30 сент. 2017 г. ... интелектуална собственост и собствеността върху резултатите от ... отговорен за качеството на произведените учебни материали, лекции и ...

Актуализиран план за управление на рисковете

или пропуски в управлението на проекта и диалога между партньорите в него. Външни рискове: • Дестабилизация поради политически и икономически фактори.

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ „СРЕБЪРНА”

консервационно значими видове птици (речни чайки и рибарки) и земноводни ( ... Най-пълен фаунистичен обзор е направен в сборника “Biodiversity of the ...

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ „РОПОТАМО”

държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” 7. 1.16.5. Вид, състояние и влияние на застроените прилежащи ...

план за управление на строителните отпадъци

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали", ... 3) 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 70 на сто от ...

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ - РИОСВ - Пловдив

язовира-шаран, сребриста каракуда. Зоопланктонофаги са и потомствата на плевелните видове. (псевдоразбора, слъчева риба и др. видове) в началният етап на ...

План за управление на строителните отпадъци

за влагане на рециклирани строителни материали ... Инертни отпадъци" са отпадъците, които: ... Единична цена за приемане на 1.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ на ...

Картиране на вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район .......... 26. 3.2.3.Картиране на засегнати инсталации по Приложение № 4 към чл. 117 от.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ на ...

информация интегрирано, чрез ГИС базиран овърлей и деривативни ... наводнения като основен подход е използван ГИС базираният пространствен овърлей,.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021 ...

Схемата „Разширена отговорност на производителя“ за гуми показва много ... пуснат на пазара като продукт втора употреба или дарен като такъв. Например, ако.

План за управление на Природен парк "Странджа"

Основно право на собственика е да избира начините за стопанисване и ползване ... къмпинг “Оазис”, Южно разширение на Лозенец – КЗ “Тарфа”, в.с.“Арапя”, като.

Проект на План за управление на речните басейни в ...

“Слънчев ден”, ПСОВ к.к. “Гранд хотел Варна”, ПСОВ Равда - к.к. „Слънчев бряг“ - Несебър, ПСОВ Поморие, ПСОВ. Китен-Приморско, ПСОВ в.с.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ ...

БДДР публикува в края на. 2012г1. : ➢ Работна програма с всички дейности по актуализирането на ПУРБ, както и сроковете за реализирането им;.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ ...

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН. ПРИЛОЖЕНИЕ. 8.1. Регистрационен ... Горна Малина; Изграждане на модулни пречиствателни станции по.

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014 ...

„Продавалник”, „Базар”). Държавните и най-вече общинските органи могат да подпомагат логистично и/или организационно дейността на центрове за.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ в Дунавски ...

Изграждане на корекция на р. Искър с цел предотвратяване на риска от наводнения от високи води. 500 м след яз. Панчарево до моста на Чепинско шосе.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ДУНАВСКИ ...

Дунавски район за басейново управление обхваща българската територия от международния басейн на река Дунав (5,9 % от територията на Дунавски басейн).