bglibrary.org

G O D I [ E N I Z V E [ T A J - Државен завод за статистика

13 янв. 2012 г. ... Месо од домашна живина од сите видови, замрзнато. 47.00.14. TRGOVIJA NA MALO SO MESNI PROIZVODI. 10.13.11. Свинско месо, сечено, солено ...

G O D I [ E N I Z V E [ T A J - Државен завод за статистика

31 окт. 2014 г. ... 01.49.31 Сурови кожи со влакна или со волна, освен од јагниьа ... 01.25.30 Јаткасто овошје (ореви, лешници , бадеми и друго јаткасто овошје).

G O D I [ E N I Z V E [ T A J - Државен завод за статистика

13 янв. 2012 г. ... Месо од домашна живина од сите видови, замрзнато. 47.00.14. TRGOVIJA NA MALO SO MESNI PROIZVODI. 10.13.11. Свинско месо, сечено, солено ...

Државен завод за статистика

контактот и да одбие било каков понатамошен контакт со лобистот, односно лоби организацијата. 1.1.1 Остварување на контакти со цел лобирање.

Untitled - Државен завод за статистика

изнесува 1.34 (живородени деца на една жена), жените во Македонија сè почесто ... специјалистичкиот труд и полот, бројот, структурата и годината на завршена.

публикацијата - Државен завод за статистика

Додадена вредност (по основни цени) по сектори . ... Снабдување со вода во индустријата и во рударството, 2017 . ... потрошувачка на гас и пелети.

МЕТОДОЛОГИЈА - Државен завод за статистика

4 февр. 2021 г. ... белези на 1 км² за европската статистика за Пописот на населенито и домувањето, 2021. Домашнa регулативa. - Закон за државната статистика ...

SpisokNaKPRzaPopisuvanje.pdf - Државен завод за статистика

Демир Хисар. Демир Хисар не. Поп. реон 26. Крушево. Крушево ... општина Кисела Вода- барака 7. Сопиште. Поп. реон 38. Чаир. Чаир седиште на КПР,.

Образец ИКТ.1 - Државен завод за статистика

Дали вашето претпријатие има вработено специјалисти за ИКТ? ... Веб-продажба е продажба направена преку онлајн продавница (web shop) или преку веб-форми на ...

Образец ТРГ.21 - Државен завод за статистика

18 46.45 Парфеми и козметика. 19 46.46 Фармацевтски производи ... Вода (минерална, газирана). 20. 47.00.27. Тутунски производи.

FSS_metodolosko_SIZS2-2016.pdf - Државен завод за статистика

година на истата парцела како главен посев била засеана одредена житна ... но уредот не треба да поседува апарати за раздвојување на лисја, трева или.

ceni na ind.pro.4.1.3.36-2003 - Државен завод за статистика

Сливи. Лубеници. Грозје. Лимони, портокали. Ореви. Суви сливи, смокви. Џем, компот. Овошен сок. СВЕЖО И ПРЕРАБОТЕНО МЕСО. Јунешко месо. Телешко месо.

03. Население 03. Population - Државен завод за статистика

T-03.01.7: Попис 2002: Вкупно население на Република Македонија според припадноста кон етничка заедница, по општини, според административно-територијалната ...

Република Македонија Државен завод за статистика

Отпадна варна тиња ... Минерални хлорирани моторни и трансмисиони масла и масла за подмачкување. 01.31. 1. 13 02 05*. Минерални нехлорирани моторни и ...

Република Македонија Државен завод за статистика

производи од гума и пластични маси, нуклеарни горива. Други неметални минерални производи. Основни метали, произведени метални производи, освен.

ceni na ind.pro.4.1.3.36-2003 - Државен завод за статистика

ПОТРОШУВАЧКАТА КОШНИЦА - ИСХРАНА И ПИЈАЛАЦИ. Леб-тип 500. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Државен завод за статистика. Масло за јадење. Цигари "Родео" супер лајт.

Република Македонија Државен завод за статистика

една иста земjа без оглед на тоа во коjа земjа е регистрирана железничката кола. Mo`e da opfati tranzit niz vtora zemja. Ме|ународен железнички транспорт.

Одржлив развој - Државен завод за статистика

При користење на податоците да се наведе изворот: ... Имунизација на деца од инфективни болести . ... Стапка на смртност на деца под 5 години .

Obrazec Grad.13 - Државен завод за статистика

Керамички плочки, (yидни, подни, фасадни). Плочи од мелен камен и мермер м2 м2. Терацо - плочи. Шпер, панел, лесонит и други плочи врз база на дрво.

Упатство за пополнување на - Државен завод за статистика

закуп на земјиште, побарувања по оперативен лизинг, побарувања по камати (само ако не може да се поделат по финансиски инструменти) и слично.

10. Земјоделство 10. Agriculture - Државен завод за статистика

Земјоделски површини се површини кои се користат за земјоделско производство (ораници и бавчи, овоштарници, лозја, ливади, пасишта).

Република Македонија Државен завод за статистика

спортски обувки соодветни за секој ден или за користење во слободно време (патики за трчање, крос-тренинзи, тенис, кошарка, веслање итн.) Исклучува:.

ННИП 2017. - Државен завод за статистика

Производство на готова храна за домашни миленици. 10.92.10. Готова храна за домашни миленици ... текстилни материјали импрегирани или превлечени со сапун.

Политика за дисеминација - Државен завод за статистика

За податоците да станат достапни за корисниците, потребно е голем број на бази на податоци, прибрани од статистичките истражувања, да се трансформираат во ...

Октомври, 2020 - Државен завод за статистика

дава црна прогноза за Македонија бидејќи до 2020 година населението ќе се намали за ... БДП по жител да достигне 50% од просекот на ЕУ во 2019 година; ...

10. Земјоделство 10. Agriculture - Државен завод за статистика

Other industrial plants. Кожа и волна. Hides and wool. Сурова говедска и телешка кожа. -. -. -. 1. -. Cow and calf hides. Сурова свинска кожа.

20 години независна Македонија - Државен завод за статистика

Od podatocite od tabelata e o~igledno deka brojot na kandidatite za pratenici i izbranite pratenici zna~itelno se zgolemuva. Izbori, 1990. Izbori, 2008 ...

Република Северна Македонија Државен завод за статистика

Потребниот број на реонски попишувачи и реонски инструктори што ќе се изберат по пописни реони и според јазикот на кој ќе се врши попишувањето, е како.

Северна Македонија 2018-2019 - Државен завод за статистика

брак или заедница на возраст под 15 години. ... 7. Друга1. 30. Процент на жени на возраст 20-49 години што за првпат се венчале или стапиле во.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

основот извршени ревизии пред измените на Закон за државна ревизија во 2010 ... максималните износи на расходи утврдени со Буџетот на РСМ за 2017 година.

Konecen 785 79 - Државен Завод за Ревизија

ревизија на усогласеност на Министерство за здравство Скопје, сметка на буџет на донации (785)/Одржување ниска преваленца на ХИВ во Р.Македонија.

Државен завод за индустриска сопственост

тимолол малеат, бисопролол, бисопролол ... хидрохлорид, метапролол, надолол, тимолол, ... гел за апликација врз кожата, назначен со тоа.

ИНТЕГРА - Државен Завод за Ревизија

Винсет Графика. 9. Полиестерде ДООЕЛ. 10. Медиа Плус Фокус. 11. Гигатт Медиа Дооел. 12 фокус фотографи Доо Скопје. 2. 24.06.20. 24.06.20. 25.06.20. 29.06.20.