bglibrary.org

Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Белово ...

Предназначени са за биоземеделие, с капково напояване и ... строителни отпадъци, земни маси, торови маси по бреговете на водните.

Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Белово ...

Предназначени са за биоземеделие, с капково напояване и ... строителни отпадъци, земни маси, торови маси по бреговете на водните.

Екологична Оценка на Общ Устройствен план на Община ...

Враца е определила необходимата процедура по реда на Закона за опазване на ... Път II – 15 – преминава през село Борован - Републикански път II-15 е ...

Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Малко ...

глинесто-варовитите скали са черните на цвят мергелоподобни метаседименти. ... nivalis), черен пор (Mustela putorius), златка (Martes martes), белка (Martes ...

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ...

им до пазари, предлагащи справедлива цена за тяхната продукция, ... времевия обхват за краткосрочно (20014 – 2015), средно срочно (2015 – 2017) и.

доклад за екологична оценка (ео) на общ устройствен план на ...

протежение на 7 км малката река Чернелка е образувала живописен каньон с ширина- ... „Българска петролна рафинерия“ ЕООД на разстояние 1060м от най-близките.

доклад за екологична оценка (ео) на общ устройствен план на ...

лечебна иглика, лазаркиня, лудо биле и лечебен ранилист. Площта на горския фонд е 21. 648,5 ха, от които 21 400 ха - залесена. Разпределението на горите по ...

Екологична оценка на план/програма: „Общ устройствен план на ...

Гълъбово. Преди изграждането на язовир „Розов кладенец“, ... според филтрационните им свойства - еднородни, нееднородни и особено нееднородни.

асграда дззд общ устройствен план на община белово

Недовършени са, или липсват, част от пътните ... се присъидиняват към четата на Георги Бенковски. С легенди и предания са свързани много наименования на ...

доклад за екологична оценка на проект на общ устройствен ...

селскостопански машини, на електрокари и др. Вибрациите, предавани по системата ръка-рамо или локалните вибрации се дефинират, когато работникът държи ...

Предварителен Доклад за екологична оценка (ДЕО) на план ...

е издигнало над хоризонта на повече от 60о, типичен летен слънчев ден след ... за категориите на устойчивост С и D. При липса на слънчева радиация (нощ).

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН/ПРОГРАМА ...

Сгради за обществено ползване и обслужване – хотели, ресторанти, кафенета, ... Резервен източник ВЛ-20 КV “Росенец” – вграждане в оста на ВЛ – 20 кV, м.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН/ПРОГРАМА ...

1.3.1.1 Анотация на план - програмата: Частично изменение на Общия устройствен ... С писмо на EVN, Пловдив от 04.08.2014 г. за бъдещото ел. захранване на.

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - Община "РОДОПИ"

Изграждане на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и ... Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Работещи са няколко къщи за гости като: „Комплекс Панорама“, Къща за гости „Росана“, ... Създаване на каталог с информация за свободни общински терени, ...

становище по екологична оценка - Община Перник

(Paracaloptenus caloptenoides), Euplagia quadripunctaria, буков сечко (Morimus funereus) и бръмбар рогач (Lucanus cervus);.

Становище по екологична оценка - Община Монтана

краткосрочните метеорологични прогнози. Създаване на точен дигитален модел на релефа чрез заснемане на речните легла C оглед ранно предупреждение.

Становище по екологична оценка - Община Бяла

Протокол №7/31.07.2014г. на Общински съвет Бяла и представено в ... Промяна предназначението на имоти, попадащи в територията на лесопарк Беленска гора“,.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - Община Ихтиман

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води ... забележителности – това са феномени с разнообразен характер ...

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

хартия Белана, Завода за импрегниране на траверси се продава извън общината. ... езеро (рибарник) с полуостров с площ 14 500 кв.м.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - Община Георги Дамяново

1 июл. 2020 г. ... Приоритет 5: Техническа помощ (за подпомагане на управлението и за ... стопански дейности, пътна мрежа и инфраструктура.

доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план ...

Телефон, факс -тел. 082 826 100; 082 881 802 ... съобразена с местните политики, практики и търсене на нови ... глас и/или данни за БТК ЕАД № VT5196.

доклад заекологична оценка на общия устройствен план на ...

средна годишна температура от станция Ботевград е 10,7, като най-ниска е през ... дни), а в планинските райони с височина над 1000 m, времето надхвърля 4,5 ...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

Най-старата формация в региона, достигната със сондажи са отложенията на Девон. ... Къща на Христо Гатев Христов. Писмо №4436 от 24.11.1981г. Архитектурно-.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШУМЕН

2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ . ... зона „ваканционно селище” (Ос) се определя за част от поземлен имот (4,2.

общ устройствен план на община стралджа

6 нояб. 2018 г. ... Изходни данни за изработване на проект за ОУПО Стралджа .. ... амур, бял толстолоб, бяла риба, канален сом, каракуда, костур,кротушка, ...

ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ...

на пътя на 2-ри клас, свързващ магистрала «Тракия» (гр. Карнобат) с гр. Царево и преминаващ през общината, но те не са отразени в баланса.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОПОТ

проучване, събиране на мнения, опит и предложения, използване на ... спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

подробни устройствени планове, регламентирани със ЗУТ и подзаконовата ... София-Пловдив-Свиленград и Пловдив-Пещера. Общината е разположена на.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

район – Пловдив, Бургас и Стара Загора);. Трето ниво – средни градове – центрове с регионално значение (ЮЦР – Хасково,. Кърджали, Смолян, Пазарджик ...

Общ устройствен план на община Кричим

Турист. маршрут - Кричим - Устина - Перущица -Пловдив. Турист. маршрут - Кричим - Козарско - Пещера. Турист. маршрут - Кричим - К. Конаре - Стамболийски.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Върбица и Смядово, на изток - с Община Руен и Община Карнобат, на юг - с Община Стралджа и ... е поделение на югоизточно държавно предприятие – ДП Сливен.

Общ устройствен план на Община Трън

16 янв. 2020 г. ... печурка, челадинка, манатарка, рижика, масловка, сарнела и др. ... мизийски бук, с участие в състава на ливадна власатка (Festuca pratensis) ...