bglibrary.org

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ОУПО ЕЛХОВО

система за капково напояване на винени ... капково напояване в имоти с в землището на и ... Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ОУПО ЕЛХОВО

система за капково напояване на винени ... капково напояване в имоти с в землището на и ... Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;.

доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план ...

Телефон, факс -тел. 082 826 100; 082 881 802 ... съобразена с местните политики, практики и търсене на нови ... глас и/или данни за БТК ЕАД № VT5196.

ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ

Периодът на изпълнение на програмата от мерки е от 2016 до 2021 г. ... българското Черноморие. Миденото обрастване има 100% покритие, като преобладават.

Трети кръг на оценка Доклад за оценка на България ...

България се присъедини към GRECO през 1999 г. GRECO прие Доклада за България от първия кръг на оценка (Greco Eval I Rep (2001) 14E) по време на 9-та си ...

Трети кръг на оценка Доклад за оценка на България ...

се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до 5 000 лева. ... 80 и 81 от НК срокът на давност на преследването на престъпления се.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

BG2G000J3K1040 Карстови води в малм-валанж. ... Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus),.

ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ...

Предишни проучвания на находище на минерална вода „Рударци” ............ 13 ... от изток и североизток Люлин и Витоша. ... по-топла от пролетта.

ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ...

Геодезическо заснемане на съоръженията, разкриващи находището ......... 24. 3.3. Събиране и систематизиране на архивни проучвания.

ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ...

върхове на Рила планина нарастват с увеличение на надморската височина от 600 до над. 1000 mm годишно. Вътрешно годишното разпределение на валежите с ...

ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ...

социални помощи при прилагане на диференциран подход”;. • Разходи на МТСП за изпълнение на програма. „Осигуряване на целева социална защита за отопление.

Доклад за предварителна оценка на въздействието на ...

зони са в общините Русе, София, ... гр. Русе (в Индустриална зона „Русе”). Преработваща промишленос т. Русе ... Производствена база Ролпласт-гр. Костинброд.

КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

13 дек. 2016 г. ... Пловдив, ул. ... Изцяло отпадат дървените щори и дървените обшивки на ... е скелетна, с носещи стоманобетонни плочи, греди и вертикални ...

ДОКЛАД Оценка на предоставяните психиатрични ...

затвора функционират и двете затворнически болници. В изследването също бяха включени затворите в Бобов дол и Стара Загора – закрит тип за нерецидивисти и.

ДОКЛАД ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА ...

София, м. ноември 2017 г. ... Защитено жилище за лица с психични разстройства ... Да покаже картината на състоянието на услугите на областно и общинско ниво ...

Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ ...

Богутево, част от Здравец, Проглед), както и землището на общинския център ... възможност за смяна на предназначението – територията около хижа „Персенк“.

доклад за екологична оценка (ео) на общ устройствен план на ...

протежение на 7 км малката река Чернелка е образувала живописен каньон с ширина- ... „Българска петролна рафинерия“ ЕООД на разстояние 1060м от най-близките.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ... - ОПИК

програма на България за периода 2012-2016 г. е съобразена при изготвянето на ОПИК ... Бургас – Долно Езерово – 64 и 104 дни, Гълъбово – 47 и 69 дни, ...

Независим механизъм за оценка (НМО): Доклад за напредъка на ...

И накрая, важно е да се отбележи, че по Конституция България има силно ... 3 Национален план за действие на Република България от юли 2016 г. до юни 2018 г.

доклад от оценка на въздействието на мерките срещу ...

политиките на УНИЦЕФ и на Омбудсмана на Р. България. Докладът следва да бъде цитиран ... актуален отрицателен тест за коронавирус.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА ...

11 мая 2021 г. ... Русенска корабостроителница –заустване дъждовни, производствени и битово-фекални отпадъчни води. Мерки, предвидени в ПУРБ и становище по ЕО ...

ДОКЛАД ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проект МОРСКИ ...

1 нояб. 2020 г. ... цени, сигурност, национална идентичност и изявен морски туризъм. ... на около 1.5 km югоизточно от град Черноморец до къмпинг „Градина”.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН/ПРОГРАМА ...

Сгради за обществено ползване и обслужване – хотели, ресторанти, кафенета, ... Резервен източник ВЛ-20 КV “Росенец” – вграждане в оста на ВЛ – 20 кV, м.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН/ПРОГРАМА ...

1.3.1.1 Анотация на план - програмата: Частично изменение на Общия устройствен ... С писмо на EVN, Пловдив от 04.08.2014 г. за бъдещото ел. захранване на.

ДОКЛАД ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - РИОСВ-Бургас

17 июн. 2001 г. ... Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ ... 11 Становища и мнения на засегната общественост, на компетентните ...

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА ...

Дезинфекцията на сградите се извършва с пръскане с дезинфекционен разтвор. ... използуват като средство за борба против оборната инфекция, която е постоянен ...

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА ...

6 мар. 2018 г. ... 3.5.1 Растителен свят … ... Находища за открит добив на подземни богатства, включени в ... Природозащитна поредица, кн. 5.

Образец на Доклад за последваща оценка на въздействието

22 февр. 2022 г. ... доц. д-р Наталия Киселова – преподавател в СУ „Св. Климент. Охридски“; ... осигурява летен отдих за чуждестранни ученици и студенти от.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА - Община Ихтиман

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води ... забележителности – това са феномени с разнообразен характер ...

доклад за екологична оценка - РИОСВ Хасково

Poly. Sinosol AG, съизпълнител на обекта ще отговаря за техническото планиране, ... Южен централен район 2009-2013 г. (проект).

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА ...

(40t) до определено насипище за което са необходими 73 курса на ден. ... (http://pandora.meng.auth.gr/mds/showlong.php?id=158) ...

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА ...

следните разчетни параметри по паспортна спецификация: ... Враца, дадено в Приложение №9, територията на инвестиционното предложение засяга следните.

Доклад по дейност 1.3: Предварителна оценка на нормативната ...

5 сент. 2017 г. ... организационна подредба на съветските съдилища и прокуратури, ... обсъждат отделни мерки като например закриване на прокуратурата към ...