bglibrary.org

за квалификационна дейност - за учебната 2019/2020 година

технологии и системи /НПГ по КТС/ през учебната 2018/2019 г.се ... ЗПУО в частта му за квалификационната дейност и Наредба № 12/01/09.2016 г. за статута и.

за квалификационна дейност - за учебната 2019/2020 година

технологии и системи /НПГ по КТС/ през учебната 2018/2019 г.се ... ЗПУО в частта му за квалификационната дейност и Наредба № 12/01/09.2016 г. за статута и.

план за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 година

Организирано е обучение за придобиване правоспособност по БДП и поддържаща квалификация по БДП. • Поддържаща квалификация – 18 педагогически специалисти.

план за квалификационна дейност за учебната 2021/2022 година

8 сент. 2021 г. ... Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от заседание на ... Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на ...

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020 ...

ОУ "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език. София 1463, ул. „Княз Борис I“ 27, тел.: 02 9521304, 0879121492, e-mail: ...

план за квалификационна дейност учебна 2020/2021 година

II ПКС. -. Станка Гачовска учител,. Отговорник за провеждане на обучението. Милена. Пашева гл. учител ... Пловдив има право да повишава образованието и.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ учебна 2019/2020 ...

Активно или хиперактивно е детето?“ дискусия. 2 академич ни часа педагогиче ски специалис та. Психолог ДГ и лектор от. РЦППО. Въртрешна квалификация ...

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА

Емоционалната грамотност и умения за решаване на конфликти чрез медиация. •. STEAM обучение в ДГ. •. Нормативни изисквания за осигуряване на подкрепа на ...

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ...

Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие ... В частта вътрешноинституционална квалификация – Соня Генева– старши учител.

План за квалификационна дейност през учебната 2021 – 2022 ...

на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и ... възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.

План за квалификационна дейност учебна 2016/17 година

Стратегията на СУ "Свети Седмочисленици” е повишаване на квалификацията групи по ... форма учители пишат мотивационно писмо до директора, съдържащо:.

за учебната 2019 / 2020 година

база за обучение и за развитие на интересите и способностите на учениците. ... (2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

за учебната 2019/2020 година

учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда. ... Безработни родители, препитаващи се със сезонна работа или.

ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2019/2020 година

ГОДИШЕН ПЛАН. ЗА УЧЕБНATA 2019/2020 ГОДИНА ... В края на учебната година учениците усвоиха и придобиха необходимия минимум от ... Посрещане на първа пролет.

гр. севлиево за учебната 2019/2020 година - ДГ "Слънце"

15 мая 2020 г. ... Родители. - Състезателни игри за деца ПГ – 5 години и ПГ – 6 години. Главен учител. Учители на ПГ м.април. 2020 г. Учители. Деца ПГ.

Годишна програма на училиштето за учебната 2019/2020 година

(процена, вреднување, анализа и оценување, истражување, проверка и изведување заклучоци) и ... вредносни бонови и собирање на храна ... 21.10.2018. Училници.

1 През учебната 2019/2020 година в училището ни се обучават ...

10 декември- световният ден на футбола бе отбелязан чрез изпълнение на дузпи. ... класираните на първите места в спортните игри се връчиха награди от ...

ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА - ЦСОП- Велинград

4 февр. 2020 г. ... програми за обучение на учениците със специални образователни потребности ... инсценировки на типични житейски ситуации с цел трениране на ...

държавен план-прием за учебната 2019/2020 година за ...

Павликени. Павликени ... г. утвърденият план-прием и начина на балообразуване за всяка паралелка да се обяви на интернет страницата на РУО - Велико Търново.

СПИСЪК на ученици от VIIIв клас за учебната 2019/2020 година ...

Емил Петков Николов. 9. Емили Лъчезарова Савова. 10 Ивана Цветкова Цветкова. 11 Ирина Тихомирова Генова. 12 Катрин Саид Дауд. 13 Кирил Давидов Колев.

СПИСЪК на ученици от VIIIг клас за учебната 2019/2020 година ...

26 Цветина Георгиева Цветанова. Татяна Василева. Директор на ППМГ „Академик Иван Ценов“ – Враца. ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ учебна 2018/2019 ...

Квалификационни кредити се присъждат от организациите и се удостоверяват с документ за допълнително обучение. За всеки период на атестиране всеки учител, ...

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ учебна 2020/2021 ...

квалификация с две основни части. – вътрешноинституционална и външноинституционална квалификационна дейност, отговаряща на потребностите на педагозите.

План за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 г.

квалификация, като участваха в обучения, семинари и курсове, насочени към ... Компютърно моделиране; ... Център за обучение на педагогическия специалист.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020

1 окт. 2020 г. ... за конкурентноспособност на детската градина. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ... игри и интерактивни упражнения за повишаване.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020

МОН;. ✓ РААБЕ България;. ✓ ДГ „Латинка“, Шумен. Теми, по които бе осъществена квалификация са: ✓ Екологично образование в детската градина – съдържание.

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

15 февр. 2019 г. ... изискванията за полагане на държавни зрелостни изпити и кандидатстудентски изпити. 4.4. Повишаване професионализма на учителите по ...

учебници за іx клас за учебната 2018/2019 година

НЕМСКИ ЕЗИК А1. „Едюкейшънъл център”. ЕООД. Немски език, Учебник ,,Schritte international Neu”. (1+2), A1; Даниела Нийбиш и др.; учебна тетрадка.

Правила за стипендии за учебната 2018-2019 година

1 с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни ... помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца.

Анализ на резултатите за учебната 2018/2019 година

Национално външно оценяване – VІІ клас. 1.1. Явили се ученици на НВО в VІІ клас, 2019 г. ... 2017. 2018. 2019. Разлика между 2019 и предходната година.

Таксите за обучение за учебната 2018-2019 година

Филиал Хасково. Медицинска сестра. Бакалавър. 4. 800. 4265. 3200. Акушерка. Бакалавър. 4. 800. 4265. 3200. Факултет „Техника и технологии“,.

ДНЕВЕН РЕЖИМ за учебната 2018/2019 година

3. Учебните занятия започват в 07:45 ч. и завършват съгласно седмичното разписание: ГРАФИК ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ. Първа смяна. Втора смяна час.

Заповед за учебната 2020-2021 година

21 авг. 2020 г. ... поправителна сесия за всички курсове от 07.11.2020 г. до 05.12.2020 г.; ... Коледна и Новогодишна ваканция. 03.03.2021 г.