bglibrary.org

ПРАВИЛНИК - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

Документ за стаж по специалността - за педагогическите кадри, трудова книжка или препис-извлечение за трудов стаж. - Документ за медицински преглед при ...

ПРАВИЛНИК - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

Документ за стаж по специалността - за педагогическите кадри, трудова книжка или препис-извлечение за трудов стаж. - Документ за медицински преглед при ...

E e5 s5v - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

група „Мики Маус". От самостоятелните входове на група „Калинка“ и група „Пчеличка“ – до 8,45 ч. Директор: / Жанин Ценова.

Д Е К Л А Р А Ц И Я Д Е К Л А Р И Р А М - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

ДЕТСКА ГРАДИНА № 98 „СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ” гр. София, ж – к „Младост” -2, ул. ... Чл.38 За ползване на детски ясли и детски градини от родителите или.

П Р А В И Л Н И К - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

/5/ При постъпване на новоприето дете учителката или мед. сестра на групата ... хигиенни навици. ... Водят и разхождат кучета и други животни;.

СО - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

21 мая 2020 г. ... e-mail: [email protected]; www.odz98bg.com. Анекс към ... обувки, маски- ако личния лекар е препоръчал да бъдат носени, памперси и.

Годишен_план_НОВ_2022.pdf - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

1 мар. 2022 г. ... детската градина за уч.2021/2022 г. и финансов отчет на делегирания ... стихове на Иван Вазов, посветен на 1 ноември.

ДЕКЛАРАЦИЯ от родителите на - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

Данни за майката:. ... Отсъствията на децата от детската градина се извиняват с МЕДИЦИНСКИ ... губи правото си за кандидатстване в съответното детска.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

Зеле бяло - цели зелки, пресни, - незавехнали, здрави, ... Кисело мляко 2% масленост, бял цвят с различни нюанси на ... буркани стъклени по 0,900 кг.

годишен план - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

/ученикът/. Всяка идея за развитие на българското предучилищно и училищно образование трябва да бъде осмисляна през призмата на тази ценност. Интересите на.

План квалификация - ДГ 98 "Слънчевото зайче"

съвременни преходи към оценяване и стимулиране на децата ”. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА. 11.„Игрите на баба и дядо – извор на народна мъдрост, творчество и.

„Частна детска градина Слънчево зайче” ЕООД

23 янв. 2019 г. ... „Частна детска градина Слънчево зайче” ЕООД. 1 гр. София, п. к. 1799, жк. Младост 2, ул. „Генерал-майор Васил Делов“ № 10, тел.

ПРАВИЛНИК

Правилникът е съгласуван с Министерство на народно здраве, писмо. № III-4466/10. ... задължително да се обучават и инструктират за безопасна работа в.

ПРАВИЛНИК

1 възниква чрез сключване на срочен трудов договор със срок за изпитване от 3 до 6 месеца. При положителна атестация, договорът преминава в безсрочен.

ПРАВИЛНИК

спецификата на дейността на заведението и Наредба за определяне на видовете работи за които се установява намалено работно време както следва: ...

ПРАВИЛНИК

учебни работилници – гр София, ул.“Димитър Петков“ №116. 4. ... училището, веднага се докладва на директора, а при необходимост - и на 4 РПУ -.

ПРАВИЛНИК

момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи; ... да са бродерии, апликации, щампи, шарки, лепенки, означения, надписи, символи и.

Правилник

Прием на докторанти по държавна поръчка. II.1.1. В конкурсите за редовна и задочна докторантура по държавна поръчка могат да участват български граждани, ...

ПРАВИЛНИК

следващата учебна година (през септември) се провежда ликвидационна изпитна сесия, на която се допускат студенти с до три слаби оценки.

ПРАВИЛНИК - НСА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. (1) Научно издателство НСА ПРЕС е академично издателство, което осъществява предпечатната, техническата, компютърната подготовка.

Правилник

Патронен празник на училището. РАЗДЕЛ ІV. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. Чл. 8. Формите на обучение в СУ „Н. Й. Вапцаров“ за учебната 2021/2022 година са: ○ дневна,.

ПРАВИЛНИК

учество во екипите кои на државните првенства за мажи и жени освојат прво место; ... Во спортот кик бокс, спортистот стекнува категорија:.

правилник

25 февр. 2021 г. ... Състав – в състава на УКИЦ влизат програмисти, системни администрато- ... Достъп. Личен състав. Пълен контрол за система „Кадри“. ТРЗ.

ПРАВИЛНИК

Чл.9 Обучението на учениците в СУ „Епископ Константин Преславски” ... 3. в две части – писмен и устен изпит – по български език и литература II-IV клас.

ПРАВИЛНИК

27 нояб. 2020 г. ... Член 1. (1) Този правилник урежда въпроси, свързани с устройството, управлението и дейността на Шуменския университет “Епископ Константин ...

ПРАВИЛНИК

Знаци које дају полицијски службеници рукама и положајем тела за учеснике у ... забрана пролаза за одређене учеснике у саобраћају полицијски службеник може ...

ПРАВИЛНИК

7 июн. 2016 г. ... Ригипс плоче. 1,50. Мермерне плоче. 1,50. Салонит плоче и цијеви. 2. Пијесак, ш унак. 3. Изолациони материјали. 1. Стаклена и камена вуна.

ПРАВИлник

одобрение на возило („Службен весник на Република Македонија" бр.52/10). Бр. 25-404/2 ... Ваљон Сараќини, с.р. ——— 2. -то... помпа в породи пр. Сега ...

ПРАВИЛНИК

јагњади и тов јаради остварује на основу захтева за подстицаје који подноси. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања.

ПРАВИЛНИК

инструменти като ръчна бормашина, шлайфмашина да са с подходящи облицовки на ръкохватките. Отверки, клещи и други да са с дръжки от изолационен материал.

ПРАВИЛНИК

Служебна бележка, удостоверяваща наличието и вида на трудовото ... за декларираните от тях пред НАП доходи за предходните 12 месеца;.

ПРАВИЛНИК

26 февр. 2021 г. ... матура по бълг. език и литература;. - сертификат от състезание ... матура по английски език; ... Учебен корпус 5 (от 03.06.2019 г.).

ПРАВИЛНИК

Ученици учащи се в ПГТЛП „Гоце Делчев“ - Благоевград. ... Да не приема външни лица и да не нарушава личното време на останалите ученици.