bglibrary.org

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД |

12 апр. 2019 г. ... 22.03.2019 г. изм. и доп. с протокол на СД на ЗД „Съгласие“ АД от 12.04.2019 г. и се ... 3 - при застраховка „Трудова злополука”:.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД |

12 апр. 2019 г. ... 22.03.2019 г. изм. и доп. с протокол на СД на ЗД „Съгласие“ АД от 12.04.2019 г. и се ... 3 - при застраховка „Трудова злополука”:.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД |

22 мар. 2019 г. ... услуги (наричан по-долу и застрахованият) уведомява писмено застрахователя за събитието в срок, предвиден в застрахователния договор, ...

вътрешни правила

изискванията на вътрешните правила за организацията на дейността им;. 2. имена и длъжност на лицето, за което се отнася предложението;.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

и ЗДАСД, главен счетоводител и директор се класира в досието на освободения ... длъжностна характеристика, с подпис на лицето, назначено на съответната.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

реализиране на концепцията за Пловдивски електронен университет (ПеУ). Служителите на ... упълномощен сервиз и дейности по ремонт, се извършва от УИЦ.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция) ... Старши разследващ полицай (в териториално звено на главна ... 11 Главен готвач.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

2. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за ... Документация( компютърна презентация;писмена разработка;работни.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, Наредба за пенсиите и осигурителния ... Нормативно основание: Закон за частната охранителна дейност, Правилник.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

придружена с протокол/писмо от РУО/МОН за класиране и/или участие на международни и национални състезания и олимпиади;. 2. Разходите, за които се отпускат ...

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

(1) Служителите, на които е определена лична временна добавка (ЛВД) по ... (1) Най-ниската заплата за длъжност на лицата, работещи по трудово.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

със съдиите (запознаване с делото и доказателствата по него, разпит на свидетели и страни, запознаване със заключението на експертите) и равен глас с тях.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

(2) Трайното съхраняване за нуждите на архивирането на документи, ... Определяне на срокове за съхранение - личните данни се съхраняват не по-дълго.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) е се прилагат в хода на производства за установяване на.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

б) РДПБЗН-Пловдив, Варна и Бургас и РСПБЗН на територията на гр. ... отделение (щурмани; мотористи); полицай - старши полицай (помощник-командир на кораб.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Регистър „Видеонаблюдение“, в който ще се съхраняват и обработват лични данни чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение в сградите и.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

15 сент. 2021 г. ... Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. № Д01-197/17.08.2020 г. . и Анекс към КТД ...

Вътрешни правила - ДГ

Кмета на Район Триадица. Чл. 3. Сигналите за корупция в ДГ № 127 ”Слънце” могат да бъдат подавани по следните начини: (1) По пощата на адрес: гр.София, ул.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - АЕГ „Гео Милев“

Бургас 8018; тел +359 56 862949; [email protected] ... в учлищни мероприятия (патронен празник на гимназията, откриване на нова учебна година и др.);.

вътрешни правила - Армеец

предявена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, ... на папката за класиране на преписката по щетата по образец/, в който се описват по.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - hrdc.bg

1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване конфликт на интереси (ЗПКОНПИ).

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - Столична РЗИ

15 янв. 2015 г. ... Хомеопатия - метод, при който чрез индивидуално подбрани ... електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида,.

вътрешни правила - Капман

4. членове на сметна палата;. 5. членове на управителни органи на централни банки ... публичен регистър по партидата на юридическото лице и документиране на.

Вътрешни правила - Уника

9 дек. 2015 г. ... зи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, болнични листо- ве, рентгенови снимки и др., доказващи настъпването на.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - Столична РЗИ

извършва заверка и регистрация на лични здравни книжки; ... Данни за наименованието, седалището и адреса на управление на висшето училище;.

Вътрешни правила за документооборота

Акт за бракуване на материали. ... Описват се причините за бракуване и начина на унищожаване. Членовете на ... Е. При отчитане на разходите за гориво на МПС.

вътрешни правила - НЦЗПБ

Както планирането, така и контролирането се осъществява за всяка отделна дейност и за всяко равнище на управление на НЦЗПБ. I. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - III ОУ "П. Р. Славейков"

квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, ... организации, чиито програми за обучение са одобрени от МОН.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - ОЗК Застраховане

петносаните домати, ябълки и други овощия и зеленчуци, увредени от слаба градушка, ... Липсата на семена или разсад не се приема за оправдателна причина.

Вътрешни-правила-по-ЗОП.pdf - РУО-Ловеч

жалби срещу решението за определяне на изпълнител. 5.Подписва договорите за възлагане на обществена поръчка . 6.Началникът на РУО - Ловеч на основание чл.7 ...

Вътрешни правила за ДОИ - РЗИ - Монтана

22 мар. 2022 г. ... Официална - информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи ... 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

или действителен собственик на клиент-юридическо лице или друго правно ... При посочване на идентификационен код от Търговския регистър и регистъра на.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - Euroins.bg

ако е увредено ел. табло и ел. инсталация – вид, състояние и степен на увреждане;. - ако са увредени стъкла – размери;. - при увреждане на стока се изписват ...