bglibrary.org

наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното

29 нояб. 2016 г. ... Чл. За времето на неплатен отпуск, което съгласно чл. ал. от Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж, на лицата по чл. ал. не се ...

наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното

29 нояб. 2016 г. ... Чл. За времето на неплатен отпуск, което съгласно чл. ал. от Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж, на лицата по чл. ал. не се ...

наредба № 7 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на ...

3 нояб. 2016 г. ... бъбрековидно легенче и други съгласно списък, утвърден от управителя на ... новородени след изписването им от структурата по неонатология.

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните ...

3 нояб. 2016 г. ... 1 лекарят попълва карта за оценка на рискови фактори ... Групи лица с рискови фактори за развитие на заболяване ... кръвна група и Rh.

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните ...

3 нояб. 2016 г. ... Фамилна анамнеза за рак на ректосигмоидалната област при: ... Късно сифилистично възпаление на женските полови органи.

НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г.

30 нояб. 2015 г. ... 2.4. брой филми;. 2.5. други. ... от 30 ноември 2015 г. за учебния план. Раздел I. Общи положения ... Библейски гръцки език.

НАРЕДБА № 8 от 13 ноември 2019 г.

13 нояб. 2019 г. ... център за кожно-венерически заболявания; в) приложение № 3 за диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център ...

наредба № рд-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и ...

20 нояб. 2012 г. ... бетонни настилки; ... б) технически прегледи на заявените за използване машини и ... д) пренареждане на разместените паважни блокчета.

наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните

20 апр. 2015 г. ... Зрителен нерв. С72.4. Слухов нерв. С72.5. Други и неуточнени черепномозъчни нерви. С72.8. Лезия, излизаща извън границите на една и.

наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на

24 нояб. 2004 г. ... 2.2. Лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит. 2.3. Екстракция на постоянен зъб с анестезия.

наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към

17 апр. 2015 г. ... посочени в приложение № 3, багрила, предназначени само за боядисване на косата, ... 39 Смес от 5-хлоро-2-ме- ... Прочетете и следвай.

наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и

18 нояб. 2008 г. ... (4) За отглеждане на децата в общинските детски ясли, както и за ... (4) За кърмачетата се осигурява и маса-шкаф с тапициран плот за тоалет, ...

Наредба № 30 от 20 ноември 2000 г. за ветеринарно ...

3. веднага след пастьоризация да е охладено до температура не по-висока от 6° С. (2) (Нова, ДВ, бр. 111 от 2002 г.) При изследване на пастьоризирано мляко ...

Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната

8 дек. 2015 г. ... разработват съгласно общите нива на компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка, съотнесени в тяхната последователност към ...

наредба № 23 от 18 ноември 2002 г. за утвърждаване на ...

18 нояб. 2002 г. ... 9.2.5. приемлива цена;. 9.2.6. достъпност и своевременност;. 9.2.7. адекватност;. 9.2.8. крайни резултати на здравното обслужване (здравен ...

НАРЕДБА № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването ...

18 нояб. 2014 г. ... предоставят се на антикварни магазини за продажба, безвъзмездно на организаци, регистрирани в обществена полза, или на държавни и общински ...

наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към

5 нояб. 2013 г. ... реконструкция и/или рехабилитация на присъединения обект, ... измерва с уреди за търговско мерене, монтирани пред инсталацията на всеки ...

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и ...

18 нояб. 2008 г. ... здраве, висши училища и/или Българския Червен кръст съгласно утвърдена от министъра на здравеопазването програма. (4) Лицата по ал.

наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за

... свойства във или чрез водната околна среда; веществата от списък II, които са канцерогенни, се включват към тази точка;. 5. Живак и неговите съединения;.

наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване

Къмпинг. Други. Заведение за обществено хранене ... измити отвън със стерилна питейна вода и обгорени на пламъка на спиртна лампа;.

наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка

16 нояб. 2004 г. ... синдром. Други разстройства. Е27.1. Първична недостатъч- на надбъбречните ... Фабри, Болест на Ниеман - Пик тип ... Синдром на Прадер Вили.

наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна

4 нояб. 1999 г. ... Чл. 5. Качеството на оказаната в лечебните заведения спешна медицинска помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика.

наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и

25 нояб. 2004 г. ... За подземните газопроводи с проекта се предвижда изравняване и почистване на дъното на траншеята от остри предмети, които могат да повредят ...

НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН

задължителните учебни часове, както и разпределението на учебното време между тях по класове и етапи са едни и същи за всички видове училища.

наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и

25 нояб. 2004 г. ... строежите, предназначени за сградни газови инсталации, ... (2) При монтиране на газови конвектори в производствени сгради се допуска ...

наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка

16 нояб. 2004 г. ... Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение Националната ... Сегашен епизод: лек сивно разстройство ... Рецидивиращи афти на.

наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за

канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции. ... твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, ...

НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН

Учебен план - характеристики, структура и съдържание ... Общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е, както следва:.

наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния ...

букви "б", "в" и "г" от Закона за лечебните заведения, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без ...

наредба № 8 от 5 ноември 2020 г. за условията и реда за

5 нояб. 2020 г. ... 1. условията и редът за извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации и девастации (ДДДД) при ограничаване и ликвидиране на огнища на ...

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания ...

помещение с индивидуални гардероби/шкафчета за работно облекло, лични вещи и дрехи на персонала;. 3. тоалетна и баня за персонала;. 4. помещение за почивка ...

Стоковна размена со странство, јануари-ноември 2016

ноември 2016 година, изнесува 3 927 536 илјади евра, и бележи пораст од 5.4% во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, ...

НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 7 от 2016 ...

11 сент. 2020 г. ... НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2016 ... математика и информатика или математика и физика и астрономия;".