bglibrary.org

ОБЩИНА МОНТАНА

действие в област Монтана съвместно с Областна Дирекция МВР –Монтана, ... Извършва обмен на информация с оперативния дежурен на ОД на. МВР;.

Община Монтана

Отваряне на Плик №3,,Предлагана цена", съдържащ ценовите предложения на ... тор. 29. Затревяване с ръчно обработване на почвата и торене с оборски.

Община Монтана

момента е 2,50 лв. за обедно тристепенно меню. Скокът на цените на хранителните продукти, на електроенергията, на санитарните материали и на консумативите ...

Вх. - Община Монтана

15 мая 2022 г. ... РЕСТОРАНТ. "ПЪСТРИНА" м-ст "Ливад- ... МЕХАНА. "НАШЕНЦИ" бул."Трети март". ЕООД ул."Ал.Батен-. 111551080 ЕООД ... Светослав Г.Асенов.

О Б Щ И Н А М О Н Т А Н А - Община Монтана

отдаване под наем на недвижими имоти – части от частна и публична общинска собственост във връзка с чл. 14, ... Терен с павилион с площ от 24.66 кв.м, с.

Община Монтана

съоръжения за добив и експлоатация на подземни води от БДДР-Плевен. /посочва се дали е за ново строителство, дейности и технологии, разширение и/или промяна ...

Община Монтана

КОНСЕРВИ. 2. ВАРИВА. 3. МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ. 4. РИБА. 5. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ. 6. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ. 7. ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ. 8. ПОДПРАВКИ.

Община Монтана

4 мар. 2015 г. ... РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД с ЕИК 131458468 и със седа- лище и адрес на управление гр. София 1359, ж.к.,,Люлин", бул.,,Д-р Петър Дертлиев.

ОБЩИНА МОНТАНА

профилактични пулмологични прегледи с мобилен флуорограф, но е наложително тези прегледи да се увеличат като брой и специфика.

Община Монтана

продължава да се води от Изпълнителна агенция,,Автомобилна администрация", но издаване на удостоверението, вписването на промени в данните, ...

Р Е Г И С Т Ъ Р - Община Монтана

чл.35 ал.1 т.2 Нина Младенова Петрова ст. счетоводител да да. 19 89/12.06.2020 чл.35 ал.1 т.2 Красимир Жоров Иванов директор"АПИО" да да. 20 17/26.05.2020.

ОБЩИНА МОНТАНА

действие в област Монтана съвместно с Областна Дирекция МВР –Монтана, ... Извършва обмен на информация с оперативния дежурен на ОД на. МВР;.

П Р О Т О К О Л - Община Монтана

ка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в на- ... Уличен осветител с LED-диоди ... Дросели за натриеви лампи с високо на-.

Община Монтана

Община Монтана организира конкурса за детска рисунка,,Тъпан бие, ... освен детски рисунки, изпълнени в популярни за тази възрастова група графични (молив,.

Община Монтана

Закона за общинската собственост и заповед №1164/13.06.2019 г. на кмета на ... Монтана C NoNo15-453277-04.07.2018 r.; 15-453322-04.07.2018 Г.;.

О Б Я В А - Община Монтана

20 июл. 2021 г. ... Умения за работа в екип;. • Опит в осъществяване на дейността на почистване и дезинфекция. За длъжност “Портиер”.

Община Монтана

крепост ,,Калето" публична държавна собственост, е предоставена безвъзмездно за управление на община Монтана за срок от 10 години. Според т.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я - Община Монтана

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ... мултифункционален волан ляво разположен, регулируем ... Срокът на финансовия лизинг е 60 (шестдесет) месеца от датата на ...

ОБЩИНА МОНТАНА

очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Отчет - Община Монтана

В град Монтана е организирано разделно събиране и извозване на отпадъците. ... 99 зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци от хартия,.

ПРОТОКОЛ - Община Монтана

106 Копирна хартия А3 80g, оп. 500. 10.26. 57.00 38.48 60.00 41.91. 107 Копирна хартия А4 90g, оп. 500. 7.00. 43.98 60.00 30.04 30.70. 108 Копирна хартия А4 ...

ПРОГРАМА - Община Монтана

Монтана е разположен в центъра на града и дава постоянна ... мобилни, преминаващи от един компонент на околната среда към друг. ... Монтана, КАТ-. Монтана.

министерство - Община Монтана

София, бул.,,Джеймс Баучер" № 20 ПК:1164. Телефон, факс и ел. поща (e-mail):. Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Лице за контакти:.

ritas - Община Монтана

Ще се проведе наземно третиране с хербецид срещу плевели по железопътната линия на разстояние ... Наса 360 СЛ не е токсичен за пчели.

Наредба - Община Монтана

5. нямат регистрация като свободна професия, ЕТ или участие в търговско дружество. 6. кандидатите следва да са на възраст до 29 години.

НАРЕДБА - Община Монтана

(2) ППС с животинска тяга без регистрационни табли не се допускат за движене по улиците ... предписание Д 19 и допълнителни табели Т 10 и Т 17.

ПРОГРАМА - Община Монтана

3.3 НОРМИ ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ... територията на страната съгласно утвърден от МОСВ Доклад по задача: "Проучване за.

Доклад - Община Монтана

Център за работа с деца на улицата ... център град Монтана се намира на 160 км северозападно от столицата София. Тя попада в.

ПРАВИЛНИК - Община Монтана

т.1 Събиране смет в следните видове съдове: контейнер Тип "Бобър", Четири ... законодателство в Република България, в това число и актовете на органите на ...

Безденица - Община Монтана

животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска ... Веселин Гоцов Христов има регистриран животновъден обект №3454-0163 в.

Доклад - Община Монтана

СУ. Социална услуга. ЦНСТ. Център за настаняване от семеен тип ... Осмо СОУ "Отец Паисий", Монтана. - ОУ "Васил Левски", с. ... Мадан, с.Портитовци, с.

ПОКАНА Община Монтана

отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и/или въглища. ... крайния получател, когато се доставя нов отоплителен уред на пелети;.

НАРЕДБА - Община Монтана

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА И КОТКИ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА. МОНТАНА. /Приета с Решение № 107/24.04.2012 г.; изм. с Решение № 893/24.07.2018 г., изм. с.