bglibrary.org

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

17 нояб. 2015 г. ... доказателства били съхранявани в банков сейф, собственост на „Алианц банк" клон Плевен, за което имало сключен между ОД на МВР- Плевен и.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

в следните звена: прокурори; военни следователи; администрация; военно- следствени участъци - в гр. Плевен, в който работят 1 прокурор, 1 военен.

А К Т - Инспекторат към Висшия съдебен съвет ::

б/ приложена условна присъда - за целия период, като едното е за ... до изтичане на срока за обжалване. След влизане в сила на присъдата.

инспекторат към висшия съдебен съвет - Д Е К Л А Р А Ц И Я

Задължения и кредити над 10000 лева, в това число кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

чл.234,ал.3 НПК е изготвено от прокурор Деян Славов на 20.08.2008г. ... С постановление от 31.07.2008г. прокурор Н. Неделчев е отделил материали от пр.пр.

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Председател - съдия Силвия Кръстева. Членове - съдия Рени Георгиева съдия Емилия Кунчева. Младши съдия Калина Филипова и младши съдия Десислава.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

че организацията на работа в Районен съд Пловдив не е съобразена с ... разрешения за сключване на брак от непълнолетни; молби за връщане на.

r-)rr n " 48 AKT - Инспекторат към Висшия съдебен съвет ::

Ловеч. -по отношение на проблема по делата, с предмет наркотични ... постъпило в РП Габрово на 24.10.2019 г., началникът на Затвора Ловеч е.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

разписание на магистратите и съдебните служители от Окръжна прокуратура. София и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - София, в.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Александра Коева от РС-Карнобат, командирована със Заповед № ... Бюро съдимост"; ... работни места, като нивото на достъп е в зависимост от длъжността,.

инспекторат към висшия съдебен съвет

PC- Котел, РС-Първомай, РС-Асеновград, РС-Ямбол и РС-Варна по налагане на мерки за защита по чл.15, ал.2 от ЗЗДН, ... отложено по молба на адвокат.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

23 апр. 2019 г. ... 30/18 от 28.01.2019 г., подадено от Янка Желева Ганчева ... от 30.11.2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.; справка за.

инспекторат към висшия съдебен съвет - Д Е К Л А Р А Ц И Я

Пазарджик. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЕООД ... Пазарджик. НЕВИ ЕООД договор за наем ... нотариус. Област на дейност на свързаните лица. 2. Описание на промяната.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

работа", организирано от ,,Превента инфо" ЕООД гр.Хасково. ... с работата на съда - съобщения и обяви, графици на насрочените съдебни.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

ръководител зам. апелативен прокурор Николай Ганчев, като за ... с участието на служители от ДАНС , МВР, ГД „Охрана” и ГД „ Изпълнение.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

че организацията на работа в Районен съд Пловдив не е съобразена с ... деня на постъпването, а при молби по ЗЗДН - до 24 часа от постъпването им.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

всички прокурори от РП-Плевен. Един прокурор е командирован в ОП- ... мерки, в това число приспадане времето през което осъденият е бил.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

по НК глобата е наказание, наложено в наказателен процес за престъпление, и per argumentum a fortiori разпоредбите на ДОПК (по-специално по.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Ивайло Родопски - съдия в РС- Костинброд, командирован в РС гр. Сливница от 17.10.2013 г. до 31.03.2014 г. ... Национална база данни "Население" се изготвЯТ.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

контролна планова проверка в РС- Провадия, възложена със Заповед №. КП-01-7/18.09.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

инспекторат към висшия съдебен съвет - Д Е К Л А Р А Ц И Я

1 янв. 2020 г. ... 1, което не подаде декларация в законоустановения срок или при установено ... договор за покупко-продажба на недвижим имот и заплата.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Пловдив е извършена от Инспектората към ВСС през 2012 г. Настоящата ... актуализирана длъжностна характеристика за длъжността ,,шофьор- призовкар“.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

извърши комплексна планова проверка в Районен съд - Нова Загора. ... На 19.03.2014 г. ищецът е представил актуална скица за имота.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Обхватът на проверката включва дейността на Районен съд Елхово по ... Със заповед № 23/15.01.2016г. на председателя на Окръжен съд Ямбол е.

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Свилен Великов, Деян Денев, Виолета Палазова, Любослав Недев, Делян. Маринов и Стефка Николова. Съдебният изпълнител Елеонора Паскалева е.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Прокурор Боряна Здравкова Маринова: от 07.05.2013 г. отпуск по болест поради бременност и раждане, а от 28.10.2013 г. - платен отпуск за отглеждане на дете;.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

провеждането на спортни мероприятия и на Указа за борба с дребното хулиганство. 4. Организация на работата на съда за разглеждане на делата при.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет - А К Т

КК Слънчев бряг, общ.Несебър за срок от 3/три/ дни - от 12.05.2010г. до ... М. П. – съдебен секретар - протоколист в Районна прокуратура-. Хасково до гр.

инспекторат към висшия съдебен съвет - Д Е К Л А Р А Ц И Я

1 янв. 2020 г. ... Столична, район Триадица ... Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен ... правомощия или задължения по служба;.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; ... хигиенист 1 брой. ... компютърната и офис техника, програмни продукти и интернет. Същите са.

инспекторат към висшия съдебен съвет - Д Е К Л А Р А Ц И Я

Орган на съдебната власт: Районен съд - Добрич ... Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или ...

инспекторат към висшия съдебен съвет - Д Е К Л А Р А Ц И Я

1 янв. 2020 г. ... апартамент. Пазарджик. Пазарджик. Красимир Итов Итов покупка дарение ателие с гараж. София. Столична. Милка Здравкова Варнова - Итова.

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

периодично ревизии на работата им, анализира и обобщава както своята ... Женя Димитрова, Търговско отделение, за член на постоянната комисия по.