bglibrary.org

Решение № ВА -57/ЕО/2020 - РИОСВ Варна

Съгласно ОУП на Община Варна разглежданата територия попада в: -. • Жм жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване и в.

Решение № ВА -37/ЕО/2020 - РИОСВ Варна

Възложител: „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. ... район,,Приморски", к.к.,,Св. Св. Константин и Елена“.

Решение № ВА -30/ЕО/2020 - РИОСВ Варна

метални колони и. • Силозно стопанство изградено от шест броя силози за съхранение на общо. 11112 м3 зърно, състоящо се от авторазтоварище, елеваторна кула, ...

Решение № ВА -64/ЕО/2020 - РИОСВ Варна

21 дек. 2020 г. ... ферментация и получаване на до 20000 л младо вино. При винопроизводството ще се използва безотпадна технология за производство на.

Решение № ВА -57/ЕО/2020 - РИОСВ Варна

Съгласно ОУП на Община Варна разглежданата територия попада в: -. • Жм жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване и в.

решение № ва - РИОСВ Варна

дюзи под високо налягане от 60-70 бара. ... Охлаждащите дюзи се задействат автоматично (има и възможност за ръчно ... рециклирани строителни материали.

решение - РИОСВ Варна

зона за рециклиране чрез Система за рециклиране на отпадъци, с площ 900 кв.м: ... машина ТАМ1000х2500 за отделяне от постъпващите леки частици на текстила.

РЕШЕНИЕ No ВА 174-ПР2021 - РИОСВ Варна

система за капково напояване за поливане на лешникови насаждения в поземлен имот ... До 3 пъти по-ниска цена на маркучите при надземното капково напояване в.

РЕШЕНИЕ No ВА 177-ПР2021 - РИОСВ Варна

Младост" II м.р., град Варна, ПИ 10135.3512.1432, с площ 4037 кв. м, ... Община Варна и кмета на Район ,,Младост“, община Варна с изх. № 26-00-.

Решение № ВА -10/ЕО/2021 - РИОСВ Варна

Бяла за ЗВКО,Стоян Куру". Предвижда се свободно застрояване на имота (изграждане на една жилищна сграда) при следните градоустройствени показатели:.

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2022 - РИОСВ Варна

Вълчи дол, пл.,,Христо Ботев“ № 1. Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:. Заявеното ИП е за ремонт, реконструкция и преустройство на хижа в ...

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2020 - РИОСВ Варна

24 сент. 2020 г. ... локална инсталация за пречистване на отпадни води поради липса на канализация ... основно свързани с изграждане на търговски обекти, къщи за ...

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР/2022 - РИОСВ Варна

Възложител: „ДОМ МЛАДОСТ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. ... В комплекса ще има медицински център със специализирани кабинети в областта.

Решение № ВА -55/ЕО/2022 - РИОСВ Варна

23 мая 2022 г. ... Близнаци, общ. Аврен, обл. ... Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна. ... главен път Варна-Бургас, в непосредствена близост с помпена станция, и.

Решение № ВА -38/ЕО/2021 - РИОСВ Варна

за регулация и застрояване в обхват поземлен имот (ПИ) №10135.5203.125 и улична ... които са потвърдени от Изпълнителна агенция по горите (писмо изх. №ИАГ-.

Решение № ВА -105/ЕО/2022 - РИОСВ Варна

2 дня назад ... за периода 2021-2028 г. с Раздел „Лечебни растения" и Програма за ... Република България се използват съгласно принципите за устойчиво ...

Решение № ВА -94/ЕО/2022 - РИОСВ Варна

23 авг. 2022 г. ... Оброчище, общ. Вълчи дол и на 1.2 км от Православна църква „Успение на. Пресвета Богородица". не попада в границите на защитени територии по ...

Решение № ВА -90/ЕО/2022 - РИОСВ Варна

22 авг. 2022 г. ... Изгрев“, землище село Каменар, общ. Варна, вкл. ... VIII-22 и IX-246 се отреждат в имоти за жилищно строителство“, а УПИ X-213, 214, XI-.

Решение № ВА -92/ЕО/2022 - РИОСВ Варна

компоненти: панели, състоящи се от множество соларни клетки, преобразуващи енергията на слънцето в електрическа енергия. Те се свързват кабелно един е друг ...

Решение № ВА -97/ЕО/2022 - РИОСВ Варна

На терена ще се разположат фотоволтаични панели и съответно необходимия ... Така всеки панел ще бъде под наклон спрямо хоризонта с ориентация.

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР2020 - РИОСВ Варна

22 дек. 2020 г. ... орхидеи)", поради факта, че: на територията не са установени видове орхидеи, които да определят местообитанието като приоритетно за опазване ...

142 /пр/2020 г. - РИОСВ Варна

комплексно стопанство за производство на миди и риба, в района на с. ... с необходимите за целта мрежи, в които се пускат гладки тежести за опъването им.

към Решение № 490-7(40)/16.12.2020 - Общински съвет – Варна

между Община Варна и Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, одобрен с решение № 1159-2. Протокол № 24/ OT 21.10.2013 г. на Общински съвет - Варна. При ...

Alians Auto-Varna-2020.pdf - РИОСВ Варна

23 мар. 2020 г. ... автомобили с марки „Рено“ и „Дачия“, търговия с нови и употребявани автомобили и авточасти, гаранционно обслужване и сервизна дейност ...

“Пристанище Варна” ЕАД, гр. Варна - РИОСВ Варна

17 мар. 2021 г. ... Обект: Пристанищен терминал Варна - Запад“, гр. Девня, с оператор „Пристанище. Варна" ЕАД, гр. Варна. Дата на извършване на проверката: ...

Решение № ШУ-30-ЕО/2021 г. - РИОСВ-Шумен

Изграждане на допълнителни атракциони в курортен комплекс Върбица. ... BG 0000501 .,Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания (Приета от.

Решение БС-47-ПР/10.05.2018 - РИОСВ-Бургас

топкова мелница, където ще става смилането на материала до пясък за мазилки. След смилането, пясъкът ще постъпва в спирален класификатор за промиване и от ...

Решение № БС-1-ОС-П/ 07.00. 2020г. - РИОСВ-Бургас

Созопол, идентичен с поземлен имот с идентификатор. 67800.54.205 по КК. ... Предвижда се обособяване на 20 стаи за гости, рецепция, лоби-бар, бистро с.

Решение № 82-64/11.08.2022 г. - РИОСВ - Русе

11 авг. 2022 г. ... BIC: IORTBGSF за „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи: сепариране, рециклиране ...

Решение № РД-17/24.01.2022 - РИОСВ-Бургас

BIC:SOMBBGSF. Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ Бургас пред. Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.

РЕШЕНИЕ № ПК-02-ПР/2021 г. - РИОСВ Пазарджик

предложение (ИП) ,,Изграждане на Ритейл парк Панагюрище търговски комплекс с ... Панагюрище, общ. ... ПД-01-622-(9)/22.12.2020 г., уведомява кмета на.

Решение № ШУ-08-ОС/2019 - РИОСВ Шумен

Басейнова дирекция,,Черноморски район" - гр. Варна, извършена проверка на място с. Констативен протокол № КБ - 17/ 04.07.2019 г., писмо Изх. № ГСП-59/ ...

Решение БС-156-ПР/13.11.2017 - РИОСВ-Бургас

13 нояб. 2017 г. ... чрез изграждане на капково напоителна система в ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролюбово, общ. Бургас" с възложител: ЗП Жори ...