bglibrary.org

община варна - заместник-кмет

основание Заповед №4786/25.11.2015 г. на Кмета на община Варна на. ОДОБРЯВА М. Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване.

община варна - заместник-кмет

основание Заповед №4786/25.11.2015 г. на Кмета на община Варна на. ОДОБРЯВА М. Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване.

кмет на община Варна – относно учредяване право на строеж ...

По законите на енергетиката, сервитутите са право на прокарване въздушни и подземни електропроводи, на надземни и ... ток, вода, канализация, acßaamoo wom.

Трети заместник-кмет пое ресор „Образование и социални ...

местник-кмет в община „Родопи”. В. Общината той ще отговаря за един ... Община „Родопи” настоява за трайно решение ... година в град Свищов. Там танцьори-.

Кмет на Община Попово:.................................... / Д-р Л. Веселинов/

„Ал.Стамболийски“ №1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024. MUNICIPALITY POPOVO. 7800 Popovo, Bulgaria str „Al.Stamboliyski“ №1 tel.: +359 60840021.

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Созопол, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции": ... своята работа по отварянето на ценовата оферта на допуснатия до този етап.

Кмет на Община Шумен Относно

превози на пътници с автобуси и леки автомобили превозите по утвърдените ... Автобусна линия Шумен – София през Русе, 1 курс – 9.45.

приветствие от инж. васил панделиев - кмет на община ...

8 окт. 2019 г. ... За мен е чест и привилегия да Ви поздравя по повод Деня на българската община - 12 октомври! Изразявам своята огромна признателност и ...

Утвърдил инж. Ив. Лазаров Кмет на община Вършец

24 янв. 2019 г. ... Галя Петкова Илиева-Яковиду одобрена. 28.5.2019 ... Бояна Архангелова Русимова ... ХУДОЖНИК 2000 - Николай Николов. РУО-Монтана. 4.7.2019.

НОВОИЗБРАНИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВСТЪПИ В ...

11 нояб. 2019 г. ... време на Европейската седмица на програмирането. Инициативата е създадена с цел да подкрепи изграж- дането на свят, в който младите хора.

ДО Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ...

Антон Аладжов. [email protected]. Стела Трифонова. XXXXXX-mail.com. Dotty Studio. Анита Рупова. XXXXXX-gmail.com. Page 7. Петя Стоянова. XXXXXX-gmail.com.

БОЯН КЕХАЙОВ Кмет на община Неделино

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ... При пожара е пострадал изцяло целият втори етаж на къщата, заедно с домашното имущество –.

(+359 357) кмет 60041, факс - Община Панагюрище - NIT

поръчка с предмет": ,,Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за ... поръчки с уникален номер № 00564-2016-0011 и предвид следните мотиви:.

УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ Кмет на община ...

POP3 – Outlook (2007,2010, 2013 и 2016), Mozilla Thunderbird. Web mail. 9. Достъпът до служебна електронна поща е допустим и на мобилни устройства,.

ДЕВЕТ СА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

На 27 октомври 2019 г., когато ще се произведат местните избори за общински съветници, кмет на общи- на и кметове на кметства, за стола.

Кмет на Община Ямбол - РИОСВ -Стара Загора

Община Ямбол, ЕИК 000970496, адрес: гр. Ямбол, ул. Г.С.Раковски" № 7. 2. Представляващ общината. Валентин Ревански - Кмет на Община Ямбол.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ АЛКИН НЕБИ КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ ...

Информационна табела за ползване на площадката, съобразена с изискванията на ... и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи.

УТВЪРДИЛ ВЯРА ЦЕРОВСКА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 1 ...

Рита Николова Ангелова. 80. 2. Личен асистент. №. Име, презиме, фамилия на кандидата. Бр. точки. 1. Лиляна Миткова Методиева. 111. 2. Петя Огнянова Петрова.

п/ КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ИВАН ГАВАЛЮГОВ ДАТА

25 янв. 2022 г. ... интервюто. В запечатани непрозрачни пликове бяха поставени три различни варианта на тест. Всеки кандидат разполагаше с голям непрозрачен ...

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВАЕ НОВИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА

6 нояб. 2019 г. ... за кмет, първо буквално се борих с осем души ... ната му приказка „Житената питка”. Занятието продължи ... брият син”, „Сливи за смет”,.

1 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ Кмет на Община Несебър ПРАВИЛНИК ...

съответствие с нормативните изисквания на Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Чл.29 (1) Служителите имат право на ...

ДО Г-Н АЛКИН НЕБИ КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ УВАЖАЕМИ ...

19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и ... Дофинасирането на делегираните от държавата дейности с местни приходи е в размер на.

ГЕОРГ СПАРТАНСКИ Кмет на Община Плевен ПРАВИЛА ЗА ...

Настоящите правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на ... След второ класиране и анализ на броя на записаните ученици в съответното.

Стара Загора OT ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА

старозагорски дворове с боскетни форми, чуждоземната растителност в тях постепенно изчезва, много обществени и производствени сгради са изоставили.

ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ Е НОВИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

4 нояб. 2019 г. ... Снимки: Ростислав. Романов, специалист трудотерапевтични ... любовта към България - писателят ... „Съртовска магия”, КНТ „Съртовки” и Гру-.

УТВЪРДИЛ: ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС ...

15 сент. 2015 г. ... Приемът на деца в І клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за ...

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТРИНО Д-Р ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ ...

Главен архитект. НИКОЛАЙ КУЦАРОВ. Кметски наместник в кметство Момчилово. ПЛАМЕН ПЕТРОВ. Кмет на кметство Доброплодно. МАРИЯН НЕДЕЛЧЕВ.

43 кандидат за кмет на община казанлък - Галина Стоянова

„Хаджи Димитър“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Александър Батенберг“; северно от ул. „Петър Берон“ и ул. „Орешака“; ул. „Цар Иван Шишман“ бл. 21.

кмет инж. Милена Божанова, Съгласно Запов - Община Попово

кутии за сигнали срещу корупция, за предложения, коментари, ... изискванията на Наредбата за административното обслужване и е указано с информационни табели.

П_______ Ешреф Реджеб Кмет на община Никола Козлево ТРЪ

Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд, ... НТП „нива“ в землището на село Никола Козлево с ЕКАТТЕ 51651, върху имота е извършено.

Чрез Главния секретар на Община Варна ДО Кмета на Община ...

Ул.”Васил Кънчев” № 10, Варна телефони: 0899229006,. ОТНОСНО съществени нарушения при провеждането на конкурса за длъжността главен архитект на Община Варна.

Варна - Община Варна

четири сезона. VISIT bg .Varna. Varna l Official Visitor Guide. БЪЛГАРИЯ магнетична и достъпна ... природни забележителности, очарованието на топлото Черно.

Община Варна

30 янв. 2020 г. ... на риска от наводнения (ПУРН), това състояние са предвидени мерки, в имащи - отношение към разрешителното ще бъдат поставени разрешителното,.