bglibrary.org

Ивайло Кирилов Ивков - Народно събрание

28 февр. 2019 г. ... На основание чл. 46, ал. 3 от ИК и т. 1.2 от Решение на Народното събрание за приемане на. Процедурни правила за условията и реда за ...

Ивайло Кирилов Ивков - Народно събрание

28 февр. 2019 г. ... На основание чл. 46, ал. 3 от ИК и т. 1.2 от Решение на Народното събрание за приемане на. Процедурни правила за условията и реда за ...

205 - Народно събрание

небрежност, вземания, различни от дотук описаните, се погасяват десет години след датата на възникване на правото. Ако искът е за въздържане,.

47-254-01-31.pdf - Народно събрание

достъп до болнично лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, ... съответните структури (специфични мерки за предотвратяване на вътреболнични инфекции ...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 054

агенти ( превръзки, тампони, спринцовки без игла, инфузионни набори без игла, бинтове, замърсени чаршафи, бельо, ръкавици и престилки за еднократна употреба ...

215 - Народно събрание

гласуване е въведено в Белгия, Кипър, Люксембург и Гърция. Гражданите на ... Положението на признатите бежанци по отношение достъпа до гражданство е особено.

47-254-04-249.pdf - Народно събрание

1 июл. 2022 г. ... или метанстанция, в които се извършва зареждане на течни горива в горивните резервоари на отделните моторни превозни средства, от резервоари ...

З А К О Н - Народно събрание

„7. издаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие; ... оръжие и боеприпасите за него и документ за платена такса в размер,.

4" - Народно събрание

Lockheed Martin. 136. СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА. Приложение към т. 1. Lürssen www.mod.bg. 2020. Page 8. СЪДЪРЖАНИЕ. Увод-------. -3. Среда на сигурност---.

47-254-01-75.pdf - Народно събрание

предприятие,,Български спортен тотализатор", регулаторния орган Национална агенция по приходите, стопанските субекти, които развиват търговия на дребно, ...

46-154-01-10.pdf - Народно събрание

„(1) Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в ... до 2019 година за асистентска подкрепа се изплащаха средства от.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали № 454-02-15, внесено от Волен Сидеров и група народни.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я - Народно събрание

12 июн. 2020 г. ... HDL, LDL, триглицериди, глюкоза, креатинин, ASAT, ALAT, FT3, FT4, ТSH, билирубин, HbsAg, общо химично изследване на урина;.

654-06-968 - Народно събрание

"Напоителни системи" ЕАД в следните направления: - процедури за ... ориз, които съгласно цитираната инструкция не могат да ползват вода за напояване,.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Народно събрание

1. територията на всички общини, граничещи с Черно море и/или с ... чиито граници са определени с влязъл в сила подробен устройствен план, до.

op*r+,* - Народно събрание

При задействане на План за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Гърция,.

№ 212 - Народно събрание

обществеността относно отношението им към хората с психични проблеми. Те често разкриват значително ниво на антипатия или дискомфорт към такива лица, ...

l 0i - Народно събрание

заседание на народния представител се прави удръжка, равна на една втора от дневното му възнаграждение." 4. Досегашната алинея 5 става алери на телесна ба.

47-254-04-120.pdf - Народно събрание

Във връзка с динамичната ситуация, в която са поставени културните институти в страната и пораждането на сериозен риск за нарушаване на основните им ...

Народно събрание

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове са във ... съвместно управление на Република България за периода 2021 - 2025 г. в.

054-01-25.pdf - Народно събрание

Предвид зачестилите случаи на фалшиви новини и това, че те все по - ... законодателен пропуск, който, именно днес, излиза наяве с пълна сила. Ето.

kNo 4i-/t/- o/- la/ - Народно събрание

ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА. 11.1. Подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина - 200,0". 1.2. В т.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

включително и карабини,. 66. 2. в ал. 2 след думата ,издава" се добавят ,,писмено, ... Да се разреши стреляне с карабини на специално регламентираните.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Народно събрание

ВИДОВЕ АКЦИЗНИ СТОКИ. Раздел I. Алкохол и алкохолни напитки. Чл. 5. “Бира” е всеки продукт, включен в код по КН 2203, или всеки.

954-01-70.pdf - Народно събрание

1 сент. 2019 г. ... на добив на кожи от кучета и котки, но и внос и износ на такива ... когато методите на отглеждане и умъртвяване причиняват големи страдания.

Народно събрание

Рибница. 783.6. 429.2. 39.1. 139.3. 6. с. Добри лаки. 1474.3. 207.9. 85. 77.5. 7. с. Драката. 17.9 ... Г.Рибница. 18. 416. 1979. 3605. 1355. 7796.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Народно събрание

той взема подходящи привременни мерки. Разглеждане на искането. Чл. 29. (1) Съдът следи служебно за интереса на нуждаещия се да получи подходяща за ...

Народно събрание

Долни Раковец, радомирска. Баба, трънско. - с. Баба, трънско ... Долен Чифлик, варненско ... Бяла. K с. Баниска, беленско с. Телец, ямболско.

No 210 - Народно събрание

присъстващи като зрители на футболен мач под егидата на Английската и/или. Уелската Футболна асоциация или съответните представителни национални отбори,.

Народно събрание

Варна". "Ремонт и обзавеждане на Втора психнатрична клиника". "УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, ... компютърен томограф в МБАЛ ,,Света Анна - Варна" АД -32-срезов".

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисиите във Варна, Бургас, Русе и Стара Загора са прекратили ... Ръководството на Национална многопрофилна транспортна болница,,Цар Борис III" -.

193 - Народно събрание

28 июн. 2021 г. ... Димов, доцент в катедра „Военна стратегия" на Военна академия „Г. С. ... Характерно е че оръжейния парк се обновява постоянно и практически ...

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Народно събрание

(3) Висшият съдебен съвет има кръгъл печат с изображение на герба на ... изпълнител или съдия по вписванията - до министъра на правосъдието, в 14-дневен.