bglibrary.org

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ - Район Южен

дофинансирани с общински приходи) на район „Южен”- община Пловдив, в съответствие ... време се определят в рамките на минималния и максималния размер на ...

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ - Район Южен

дофинансирани с общински приходи) на район „Южен”- община Пловдив, в съответствие ... време се определят в рамките на минималния и максималния размер на ...

Вътрешни правила за заплатите ОБЩИНА РАКОВСКИ

Раковски се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения. Чл. 5. Индивидуалните брутни месечни заплати ... в) главен архитект на Община Раковски.

вътрешни правила - Район Панчарево

Панчарево, ул.,Самоковско шосе" № 230, тел.: 02/992 31 20, www.pancharevo.org., e-mail: so_ [email protected] район. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно учредяване на.

вътрешни правила уткр.pdf - Район Витоша

предоставените му правомощия от ЗУТ, Кмета и Главния архитект на Столична ... 17.4. не се променя предназначението на УПИ, предвидени за изграждане на ...

РАЙОН “ИЗТОЧЕН”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ...

Пловдив 4000, бул.“6-ти септември” № 274, тел.: 032/601060 e-mail: [email protected]. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО.

Регионален план за развитие на Южен централен район за ...

Таблица 9 Производителност на труда по текущи цени, по райони от ниво 2 . ... гърло, Ягодинска пещера, Асеновата крепост, Бачковският манастир, Батак, ...

Южен централен район - Фондация за прозрачни регламенти

над 10% само една от Южна България – Смолян (10.5%) ... България все още е далеч от постигане на съответствие с ... Държави и брой зимни курорти ...

регионален план за развитие на южен централен район за ...

скали край Смолян, Чудните мостове, Невястата, Слонът, Костен камък, Червената скала. В района на Западните и на Източните Родопи процедурата по обявяването ...

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014 ...

част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк ... Предвид по-малките въздействия на жп транспорта върху околната среда в сравнение с.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

(2) Трайното съхраняване за нуждите на архивирането на документи, ... Определяне на срокове за съхранение - личните данни се съхраняват не по-дълго.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Регистър „Видеонаблюдение“, в който ще се съхраняват и обработват лични данни чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение в сградите и.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

б) РДПБЗН-Пловдив, Варна и Бургас и РСПБЗН на територията на гр. ... отделение (щурмани; мотористи); полицай - старши полицай (помощник-командир на кораб.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) е се прилагат в хода на производства за установяване на.

вътрешни правила

изискванията на вътрешните правила за организацията на дейността им;. 2. имена и длъжност на лицето, за което се отнася предложението;.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция) ... Старши разследващ полицай (в териториално звено на главна ... 11 Главен готвач.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

и ЗДАСД, главен счетоводител и директор се класира в досието на освободения ... длъжностна характеристика, с подпис на лицето, назначено на съответната.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

(1) Служителите, на които е определена лична временна добавка (ЛВД) по ... (1) Най-ниската заплата за длъжност на лицата, работещи по трудово.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

придружена с протокол/писмо от РУО/МОН за класиране и/или участие на международни и национални състезания и олимпиади;. 2. Разходите, за които се отпускат ...

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

реализиране на концепцията за Пловдивски електронен университет (ПеУ). Служителите на ... упълномощен сервиз и дейности по ремонт, се извършва от УИЦ.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

със съдиите (запознаване с делото и доказателствата по него, разпит на свидетели и страни, запознаване със заключението на експертите) и равен глас с тях.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, Наредба за пенсиите и осигурителния ... Нормативно основание: Закон за частната охранителна дейност, Правилник.

Вътрешни правила - ДГ

Кмета на Район Триадица. Чл. 3. Сигналите за корупция в ДГ № 127 ”Слънце” могат да бъдат подавани по следните начини: (1) По пощата на адрес: гр.София, ул.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

2. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за ... Документация( компютърна презентация;писмена разработка;работни.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

15 сент. 2021 г. ... Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. № Д01-197/17.08.2020 г. . и Анекс към КТД ...

Вътрешни правила - Уника

9 дек. 2015 г. ... зи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, болнични листо- ве, рентгенови снимки и др., доказващи настъпването на.

вътрешни правила - НЦЗПБ

Както планирането, така и контролирането се осъществява за всяка отделна дейност и за всяко равнище на управление на НЦЗПБ. I. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ.

Вътрешни правила за ДОИ - РЗИ - Монтана

22 мар. 2022 г. ... Официална - информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи ... 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - ДП НКЖИ

14 июл. 2021 г. ... на обществените поръчки – ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и други ... (ДДС) към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, ...

вътрешни правила - Армеец

предявена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, ... на папката за класиране на преписката по щетата по образец/, в който се описват по.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - ХТМУ

Настоящите вътрешни правила регламентират условията и ... Настоящите правила уреждат: ... 2. адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес;.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - АЕГ „Гео Милев“

Бургас 8018; тел +359 56 862949; [email protected] ... в учлищни мероприятия (патронен празник на гимназията, откриване на нова учебна година и др.);.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - Столична РЗИ

15 янв. 2015 г. ... Хомеопатия - метод, при който чрез индивидуално подбрани ... електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида,.