bglibrary.org

ОТЧЕT ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ ...

Доклада за България в рамките на Европейския семестър 2018 г. Подробно бяха ... разгръщане на нова инициатива за въвеждане на минимални общовалидни.

ОТЧЕT ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ ...

план, дължаща се на разразилата се през 2020г. пандемия на COVID-19, ... заетостта и подпомагане на бизнеса за достъп до кредитиране, но не и.

ОТЧЕT ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ ...

Доклада за България в рамките на Европейския семестър 2018 г. Подробно бяха ... разгръщане на нова инициатива за въвеждане на минимални общовалидни.

14/04/2020 г. ДОКЛАД - Фискалния съвет

14 апр. 2020 г. ... Коронавирус пандемията се развива изключително динамично към ... установените заразени на дневна база надхвърлят 100 и достигат пикова.

24/01/2022 г. СТАНОВИЩЕ - Фискалния съвет

24 янв. 2022 г. ... различните сектори да протича с различна скорост. Върху нея влияние оказва не само пандемията, но и енергийната криза. Тези особености в още.

07/06/2022 г. СТАНОВИЩЕ - Фискалния съвет

7 июн. 2022 г. ... Повишаване на пенсиите – Фискалният съвет нееднократно е ... своя страна, повишаването на тавана на максималната пенсия не е мярка в.

26/07/2021 г. СТАНОВИЩЕ - Фискалния съвет

26 июл. 2021 г. ... Възможно е чрез пенсиите да се осъществяват социални цели. Такова е ... Таван на бюджетния баланс за сектор "ДУ" (% от БВП).

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ...

родители, че са запознати с ПВР в училище, Правилника за дейността и с Вътрешните ... Представителна изява по проекта „Твоят час“ на г-жа Мая Бориславова на.

О Т Ч Е Т за дейността на Общински съвет по наркотични ...

РИО – Регионален инспекторат по образование. БЧК – Български червен кръст ... „Майки срещу дрогата” – Пловдив, с чието съдействие имаме възможност да.

отчет за дейността на обществения съвет към

Иванка Атанасова Атанасова– родител. 5. Даниела Иванова Попова– родител. 6. Ганчо Ганев – общински съветник – представител на финансиращия орган –.

отчет за дейността на общински съвет брацигово за

1 июл. 2021 г. ... и условията за отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Брацигово. Решение №326/30.07.2021г.

Отчет за дейността на Консултативен съвет за управление и ...

„Да направим телевизия за щастливи хора“. Реализирането на проекта събра над 30 младежи, които се включиха в подготовката и изпълнението му, а ...

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет

жителите в община Сливен при условия и по ред, определени от закона и се състои от ... Чл. 5. (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най- ...

отчет за дейността на Обществения съвет - ДГ 9 Пламъче

Атанас Стефанов Атанасов - родител. 3. Анна Лозанова Йоргова - родител. 4. Гергана Йорданова Шомова-Георгиева - родител.

правилник за устройството и дейността на студентски съвет на ...

29 янв. 2018 г. ... председателят да изпълнява своите функции или предсрочно прекратяване на мандата, ... Факултетна апелативна комисия на ТУ - Варна;.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет

на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА. (2) Решение за освобождаване се взема с ... Чл. 44. Заседанията на Общинския съвет могат да се предават пряко или на запис.

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 1 ...

17 февр. 2022 г. ... Атанас Стоянов. Иван Чолаков ... Георги Атанасов, адв. ... Йордан Йорданов и членове: проф. д-р Дончо Хрусанов (починал на 30.04.2021 г.) ...

ПЛАН за дейността на Общински съвет – Стралджа, за 2022 г.

Януари. 1. Общински план за младежта 2022 г. ... 2020г. за 2021г. 2. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за 2022-2024г.

Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2020 г.

тръжна процедура и за изпълнител на проекта е избран „Ърнст енд Янг“ ЕООД. ... Прокурорската колегия на ВСС е наложено на следовател Радиана Абдулова.

Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.

31 дек. 2019 г. ... Апелативен съд – Бургас, г-жа Марин Маринов – председател на ... Районна прокуратура – Русе – Яна Генчева Илиева;.

РЕФЕРЕНТНО ПИСМО за дейността на фирма „Т-Ойл България ...

12 окт. 2015 г. ... на „Т-Ойл България” ЕООД в уверение на това, че фирмата е наш коректен партньор и доставчик. „Брамак Покривни Системи” ЕООД има отлични ...

сравнителен анализ на дейността на болниците в българия

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Румяна Янева, Цветелина Петрова-Готова. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF HOSPITALS IN ...

Доклад за дейността на омбудсмана на Република България серу

16 апр. 2021 г. ... програма „Запази ме", отпускани заради пандемията, с изпълнените препоръки от Националната здравноосигурителна каса да информира пациентите ...

ОТЧЕТ за дейността на Инър Уийл Д248 България за 2020/2021 ...

26 июн. 2021 г. ... за 8-ми март-тържество организирано от хосписа и в което се ... тия си рожден ден на клуба, като го ... Честит юбилей скъпи Приятелки!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Министерски съвет

Инфраструктура за отпадъчни води за агломерация Ивайло ... Таблица 3-70 Параметри на канализационната мрежа на село Ивайло ..

министерски съвет на република българия

Приемане на страната за пълноправен член на Европейския съюз на 1 януари. 2007г.;. • Приемане и подготовка през последните две години от институциите на.

република българия министерски съвет

решения за намаляване на последствията чрез предсказване на земетресенията и характеристиките на очакваните силни земетръсни.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

спасителна дейност при бедствия, аварии, катастрофи, пожари, терористични актове и др. ... Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора.

република българия министерски съвет

1.6.3. Готовност за реагиране при големи пожари. 34. 1.7. Анализ на защитата при опасни и особено опасни метеорологични явления. 34. 1.7.1. Засушаване.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

За определяне на сеизмичния риск на язовирната стена на язовир „Искър“ беше предоставена сумата от 100 хил. лв. През 2010 г. от МКВП-МС бяха отпуснати 100 ...

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

6 янв. 2011 г. ... (София-град, София-област и Перник) е един от най-високите за страната – ... район Лозенец, гр. София ... 25 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСки сЪВЕТ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ. “ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: Bulted. Веселин Даков/.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2.6 Меморандум за разбирателство между правителството на Република. България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на.