bglibrary.org

Годишен отчет 2019 г. (PDF) - РЗИ Русе

19 мар. 2020 г. ... Към 31.12.2019г., щатната численост на персонала в РЗИ-Русе е 92бр., като ... през 2019 г. са 30 (противогрипни ваксини) при 43 за 2018 г.

Годишен отчет 2019 г. (PDF) - РЗИ Русе

19 мар. 2020 г. ... Към 31.12.2019г., щатната численост на персонала в РЗИ-Русе е 92бр., като ... през 2019 г. са 30 (противогрипни ваксини) при 43 за 2018 г.

Годишен счетоводен отчет за 2019 г. - съдържание - ВиК Русе

След заплащане е обследвана и вътрешна водопроводна мрежа на клиенти на Вик ... Всички водомери и разходомери на вход зона са визуализирани в софтуера за.

Русе. Годишен отчет за 2016

„Еконт“ и „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД. ... ориентиране, Регионалната инспекция по околната среда и водите и Регионалният офис.

Русе Годишен отчет 2014

7 окт. 2016 г. ... конкурса „Хубава си, моя горо, през XXI век“. Дейността на сектора се разшири, изградиха се нови партньорства с представители на ...

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019 г. - НАИМ-БАН

В Националния археологически музей – част от НАИМ, се съхраняват ... Активните посетители за 1 ден са били. 73 (средно). ... София, 2019, 452- 456.

Годишен отчет за дейността 2019 г. - Карин дом

в Маратон на четенето по случай Международния ден на книгата и получиха подаръци - детски книжки от. Peгионална библиотека „П.Славейков".

Годишен финансов отчет 2019 г. - ВиК Бургас

31 дек. 2019 г. ... средства на ЕБВР и ПСОВ Меден Рудник, построена с безвъзмездна финансова помощ. По програма ИСПА на Община Бургас и експлоатирана от ...

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 - Каритас България

През 2019 г. сътрудниците на „Кари- тас“ продължиха да полагат грижи за ... През 2019 година сътрудниците на „Каритас“ ... „Цветница“ в гр. Малко Търново,.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 Г. НА ...

31 мар. 2020 г. ... Отчитане и фактуриране (чл. 9÷11 от Директива 2012/27/ЕС) ______ 43. V.1.4. Осигуряване на схеми за квалификация, акредитиране и ...

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 - Каритас София

за деца и възрастни бежанци в ... Посещение на папа Франциск при бежанците в РПЦ “Военна рампа”, София 2019 ... болести и консултиране;.

Годишен отчет на дейностите 2019 - Тротоара

TRAP fest 2019 отново избухна със страшна сила от над 150 ученика доброволци и участници. ... да ги накараме да искат и да мислят. ... но не знаеш какво?

Годишен отчет за дейността на DMS 2019 - Фондация BCause

здравна грижа. Поради това, а и с оглед защита на ограничения дарителски ресурс, DMS изисква писмен отказ за финансиране от НЗОК. Според регламента на.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 - Национален фонд „Култура“

12 мая 2020 г. ... Танц. 15%. Театър. 14%. Фолклор. 57%. Научни и тясно специализира ни форуми. 14%. II сесия - непроф. одобрени. Музика. 13%. Танц.

годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2019

31 дек. 2018 г. ... Консорциум Бононя Чистота- продажби. Булгаргеомин ЛТД. Нелсен Чистота ЕООД. Hemen вземанията: размер на. 4. Пари и парични еквиваленти.

годишен отчет . 2019 г. - Българска народна банка

31 дек. 2019 г. ... Консолидиран финансов отчет на БНБ към 31 декември 2019 г. ___ 125 ... За проектиране и строителство на Касов център на БНБ – Пловдив, са.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 - Национална мрежа за децата

модерна детска болница в столицата ... на ясли и детски градини и за ползването на детската кухня. ... „Кауфланд България“, които дариха.

Годишен отчет 2019 - Български институт за стандартизация

Международен технически панаир, Пловдив 2019 - Конкурс златен медал и диплом, участие в работните групи Машиностроене и Транспорт и автосервизно обслужване;.

Годишен финансов отчет 31 декември 2019 - София Тех Парк

разходи за ремонт и поддръжка се признават в печалбата или загубата в периода, в който са извършени. Имот, машина или съоръжение се отписва при продажбата ...

Годишен отчет 2019 - Регионалнa библиотека Николай Вранчев

През 2019 г. най-много е увеличен броя на новонабавените - книги, в резултат на спечеления ... Родината и български народни песни. Преразказване на народни.

Годишен финансов отчет ФИЛКАБ АД 2020 Filkab Годишен ...

управител,,Инженеринг" ЕАД - член на съвета на директорите ... доклад,,Отговорности на одитора за одита на индивидуалния финансов отчет". Ние сме.

Годишен финансов отчет ФИЛКАБ АД 2016 Filkab Годишен ...

Чрез своите дъщерни дружества (Инженеринг ЕАД, ФИЛКАБ Солар ООД, ... Иван Стойков Куков - „Куков и Ко" ЕООД - участие в капитала повече от 25% и.

планекс хотелс - еоод - годишен финансов отчет, годишен ...

31 дек. 2019 г. ... БНБ определя обменните курсове на българския лев към другите чуждестранни валути, използвайки курса на еврото към съответната валута на ...

ЗК “УНИКА Живот” АД Годишен финансов отчет Годишен доклад ...

14 апр. 2021 г. ... Росица Тодорова. Изпълнителен директор ... Росица Тодорова. Изпълнителен директор ... Благоевград, Офис Пазарджик, Офис Хасково, Офис Ямбол;.

Годишен доклад за дейността, Годишен финансов отчет и ...

заетостта общо за икономиката се понижи с 1.0% ... България по общо застраховане възлиза на 1,839 ... „Евроинс" АД 10.6%, ДЗИ Общо застраховане".

Годишен доклад за дейността, Годишен финансов отчет и ...

Резюме на дейността. 2. Счетоводна политика. ... ЗДДФЛ. Основни промени в този закон, които се прилагат ... справки и декларации по ЗДДФЛ - вече е.

Годишен-план.pdf - ДГ "Пролет" - Русе

Организиране на изложба от коледни рисунки, предмети, украси, сурвакници, картички и др. Срок: 10.12.2021 год. Отговорник: учители по групи; ...

Годишен план - Спортно Училище русе

15 февр. 2020 г. ... условия за завършване на клас, етап, придобиване на степен на образование и придобиване на професионална квалификация.

РУСЕ ОТЧЕТ за дейността за периода от 04.10.2021 г. до 08.10 ...

11 окт. 2021 г. ... Изготвено и изпратено писмо до РЗИ- Велико Търново относно ... „Отварят ваксинационен пункт в „Практикер“- Русе, дават ваучер за 20 лв.“;.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Българската академия на науките като духовен център работи активно и за ... ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ. ... своя Кариерен център.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - НИП

с поставените цели в стратегическия план за развитие на НИП. ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И СЪДЕБНОТО ОБУЧЕНИЕ. Пандемията през 2020 г. съществено ...

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Андрология и репродуктивни биотехнологии. 30. 2015. 21.09.2015 начало ... Андрология на животните. – 25 ч. ... октомври 2015, Пловдив, България.

Годишен отчет

9 нояб. 2016 г. ... Правилник за устройство и дейността на училището ... Първият учебен ден започна с ... Второкласници изработиха коледна украса.