bglibrary.org

Том 1 - Институт за български език

„Когато пристигнах тук, за мен беше доста страшно. Бях под карантина […] ... ализация на непреходното глаголно значение“ (Баракова / Barakova 1999: 457).

И З В Е С Т И Я - Институт за български език

Камен няма в мойта къща зет ... образователната и научна степен „доктор“. София. ... В действителност хората са свикнали да оцеляват и при тези тежки усло-.

Институт за български език

Икони с кирилски надписи от църквата „Св. Богородица“ в с. До- ... с извита навътре долна част на овала, която опира в малка дъговидна линия.

Том 1 - Институт за български език

„Когато пристигнах тук, за мен беше доста страшно. Бях под карантина […] ... ализация на непреходното глаголно значение“ (Баракова / Barakova 1999: 457).

ТОМ 2 - Институт за български език

при етимологизуването на диалектни думи оттам като: ханàрлош дъх, лоша миризма ... знатото до нещо познато, а в лингвистиката – да се обясни една дума, ...

pdf - Институт за български език

Съществителни имена, които не са деривационно свързани с глаголи, ... (налице са двете полярни възможности) (Nordström, Boye 2016: 131).

Линк - Институт за български език

Метафората двама щъркели вм. два щъркела е позволена стилистична употреба, за каквато пише и М. Янакиев по повод на нарушаването на граматическите норми от ...

речник ha - Институт за български език

отпечатва написания на живия народен език "Рибен буквар" от д-р Петър ... От публикуваните досега десет тома от Речника на книжния пазар днес мо-.

Untitled - Институт за български език

имарет; к. ф. н. Л. Крумова, издателство и изпонаплювам ...... ——. — издам издевателствуване изприпомняне; М. Би л о в а,. — издигнатост и.

Лекция 4 - Институт за български език

31 окт. 2020 г. ... лексика, диалектни думи, термини, остарели думи, нови ... Речник на нови думи. ... албански, гръцки, испански, италиански, каталунски,.

Untitled - Институт за български език

Най-голямата равномерна делитба на българското езиково източна и западна се извършва на основата на застъпниците на старобългарската ятова гласна, ...

ДОКЛАДИ - Институт за български език

14 мая 2019 г. ... осмисля традиционни термини и понятия (вж. у Крумова-Цветкова и др. ... глеждана като албанска, турска, италианска или автохтонна по ...

СИНТАКСИС - Институт за български език

[Ненадейно им се причу, че [в тунела закънтя рев]]. За нуждите на изследването ще бъдат представени накратко някои типологични теории за ком-.

Линк - Институт за български език

31. В друга своя публикация тя обсъжда възможностите за преход на едни части на речта ... Мрачно ми е и дъждовно, искам нещо вкусно и сладко (pinteres.bg).

Линк - Институт за български език

Надежда Костова, Мария Кошкова Омонимията като следствие от повторно заемане на чужди ... ported in Table 1 (Izvorski 1997; Koev 2011, 2017; Smirnova 2013).

Programme_ConfIBL_2022_BG.pdf - Институт за български език

15 мая 2022 г. ... Председател: Иван Касабов (Нов български университет, София) ... Робертино Стоилов (Югозападен университет „Неофит Рилски“) Митолингвистично.

АТАНАСКА АТАНАСОВА Институт за български език - БАН ...

АТАНАСКА АТАНАСОВА. Институт за български език - БАН, София. МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА АВТОМАТИЧНО. ИЗВЛИЧАНЕ НА ЛЕКСИКАЛНИ НЕОЛОГИЗМИ1.

Допълнение към изворите т. 13.pdf - Институт за български език

Бозушки, Йордан. Роб на свободата. Ро- ман. С., 1992. 168 с. ... Йовков, Йордан. Събрани съчинения в шест тома. ... Старопланински легенди. Вечери в Ан-.

Презентация на PowerPoint - Институт за български език

31 окт. 2020 г. ... ◇Тип 1 – контекстно зависими граматики ... Едно състояние е начално – от него започва работата на ... Програма „Образование с наука“.

ÑËÝÄÎÂÀÒÈ ÄÎÑÒÎÈÒÚ - Институт за български език

On the spur of the moment of having the statue of a slave trader8 torn down9, ... на цар Йоан Асен II; Десислава – Дебора, майка на Мария, съпругата на Йоан.

Експорт към MS Word - Институт за български език

Ваня Мичева, Диана Благоева, Сия Колковска, Татяна Александрова, Христина Дейкова. София: ... Анастасов, В., Хр. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, ...

Презентация на PowerPoint - Институт за български език

31 окт. 2020 г. ... ➔Други безплатни възможности за едновременно записване на видео и аудио презентация: Скрийнрек и. Камстудио. ➔Безплатни програми за ...

Илияна Гаравалова Институт за български език

вени овчарки), като в това си значение се свързва в устойчиво словосъчетание с прилагателното немска, за да се превърне в термин за назоваване на порода.

Научен ръководител - Институт за български език

академични речника (напр. дублетността при глаголите на -вам и -увам ... Стоянов „За правописа на глагола умивам“, К. Викторова „Дублетност.

Допълнение към изворите т. 15.pdf - Институт за български език

приказки от цял свят. Сборник. С., 1978. 208 c. Александрова, Р. ... Балова, Татяна. Извънкласно четене. Бо- ... Жеглов, Иван. Хитър Петър и син. При-.

Извори и съкращенията им т . 1.pdf - Институт за български език

Лирика. Звукове. Скитнишки песни. Под нашето небе. С., 1918. 252 с. Вазов, Иван. Съчинения. Т. IV. Поеми. Грамада. Моята съседка Гмитра. Зихра.

институт за български език „проф. л. андрейчин”

препредавам, препродавам, преразказвам, пресъздавам, преувеличавам. В състава на трипрефиксни глаголи пре- се комбинира с раз- (преразпределям). От.

7 ЗАКОНЪТ И ЗАКОНОВИТЕ КНИГИ - Институт за български език

ние на Източната църква и е преведен в България по времето на цар Симеон. В ... 2–17 и Изх. 34: 11–26; – Крюземан/Crüsemann 1996, 109–200; Бленкинсоп/.

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”

Предполага се, че той е роден ... Оттам става ясно, че книжовникът е роден ... Петканов 1979: Петканов, Иван. Италиански лексикални елементи в български.

bulgarian academy of sciences - Институт за български език

блуза bluza, сако sako, фанела fanela, костюм kostyum, палто palto, рокля ... Haskovo region. Berkov. – Berkovitsa region. Iht. – Ihtiman region. Blagoevgr.

Институт за български език - Българска академия на науките

стъпало на чорапи от стъпало против плъзгане, орехотрошачка с противоплъзгащи дръжки, ... ни типове на съществителни като приятел и усилвател.

pdf - Институт за български език - Българска академия на науките

Антон Цимерлинг – Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“, Русия ... Рени Манова Електронно базирани упражнения за чуждестранни студенти с акцент ...

Институт за български език - Българска академия на науките

при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, също и Национално математическо състеза- ние „Питагор“, Пролетно национално състезание по физика „Вършец 2017“.