bglibrary.org

Българска народна митология - Моята библиотека

29 окт. 2011 г. ... язди колесница с коне, а Пан й подарил стадо бели крави; Йо, любимата на Зевс, ... преодолее известни трудности — да пренесе тръни, дърва, ...

Българска народна митология - Моята библиотека

29 окт. 2011 г. ... язди колесница с коне, а Пан й подарил стадо бели крави; Йо, любимата на Зевс, ... преодолее известни трудности — да пренесе тръни, дърва, ...

СТРЯХА НАД ЯНТРА – ТОМ ІІ - Моята библиотека

28 июл. 2019 г. ... 15 декември 2017 г., В. Търново ... пътуване: брашно, пестил, сирене, сушени сливи, дори и... кисело зеле; ... Мляко, плодове.

Еврейското превъзходство - Моята библиотека

4 авг. 2020 г. ... умишлено поддържане на монополно високи цени. Това са поредните щуротии на ... мравешки вида да започнат война заради питателното парченце.

Списание „Наука и техника за младежта“ - Моята библиотека

копието или куката за риболов. ... трябва да се прочуем на всяка цена. И с всяка цена. Вярно, че ... Австралазия, „Вумера" представлява обикновен парашут с ...

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

д-р Петър Берон; отпечатани са вертикални текстове „Петър Берон“ и „1799 – 1871“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

BG - Българска народна банка

Националният доход по цени от 1911 г. и корегиране за ... окръжните градове (без София, Пловдив и Русе) за една стая и кухня средно годишно, ка-.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

иницииране на платежни операции по сметка 7301 на агенция „Митници” и ... изпращане на електронно съобщение с използване на квалифициран електронен подпис.

Д Д С № 0 4 / 2 8. 0 3. 2 0 2 2 г. - Българска народна банка

мента за зареждане на файловете с данни и отговарят за достоверността на ... мания, приложими за сметки 7301 и 7311 (актуалният списък на тези кодове се ...

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

картините „Жътварка“, „Българска мадона“ и „Змейова сватба“ и е обозначена ... Материал – висококачествена банкнотна хартия, тонирана в розов цвят,.

Българска народна банка

30 июн. 2009 г. ... Други банкови карти. 372,382. 371,796. VISA. 478,853. 424,472. JCB. 0. 0. VISA Electron (международна). 1,844,007. 1,795,597. MasterCard.

Българска народна банка

Пловдив, определени по видове, количества, технически ... дебелина 4 см., асфалтобетон (неплътен) с дебелина 4 см., битумизиран трошен камък с.

българска - народна банка

26 июл. 2021 г. ... изработване на художествени проекти два графични и два пластични, ... участниците използват графични символи и/или печатни шрифтове, ...

Българска народна хореография

подготвяне на хореографи и педагози с висше образование, отговарящо на развитието на ... на избран и разработен сюжет в камерна форма и подбрана музика.

БЪЛГАРИЯ - Българска народна банка

5 окт. 2015 г. ... вътрешен анализ на адекватността на ликвидността. ВРП (IRB) ... ДКИIV (CRRIV) Директива за капиталовите изисквания IV (2013/36/ЕС).

bs_aqr_results_a2_bg.pdf - Българска народна банка

31 дек. 2018 г. ... от които Жилищни имоти от които Други експозиции, предмет на прегледа ... Банка ДСК. Обобщение и основни резултати ... Алианц Банк България.

au_lf_fa_info_gssm_bg.pdf - Българска народна банка

28 янв. 2020 г. ... Справка за ДЦК, водени по индивидуални сметки на клиенти (Приложение № 1); ... централен депозитар на ЦК, без промяна на собствеността.

letter_fs_iobfr_05_2021_bg.pdf - Българска народна банка

1 янв. 2022 г. ... Обръщаме внимание, че за разлика от идентификаторите за вид сметка 30-36, идентификатор 38 следва да се прилага както за акредитивни сметки ...

Наредба № 16 - Българска народна банка

от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване ... 1. определяне на отделните видове риск, на които е изложен операторът.

УКАЗАНИЯ - Българска народна банка

Частните съдебни изпълнители по чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ... (2) Дължимите такси от държавни и съдебни органи са за сметка на държавния бюджет.

В обращение - Българска народна банка

Качество. Цена без ДДС. Цена с ДДС. Наличност към. 01.09.2022 г. 08:30 ч. В обращение. 1. 3 лева. 1951 г. нециркулирали.

Наредба № 8 - Българска народна банка

27 апр. 2021 г. ... в буква „б“; г) всички експозиции към физически лица, с изключение на посочените в буква „а“;. 3. всички експозиции в други държави членки ...

ТАРИФА - Българска народна банка

(Изм., Реш. на УС на БНБ № 426/12.12.2019 г., в сила от 15.12.2019 г.) (1) Тази Тарифа определя таксите, които Българската народна банка (БНБ) събира за.

instructions_ccr_part_bg.pdf - Българска народна банка

(3) Банките подават документи за включване в ИС на ЦКР след получаване на лиценз по ... а) справка за кредитна задлъжнялост на едно лице (екранна форма);.

Наредба № 26 - Българска народна банка

23 апр. 2009 г. ... ните институции (ЗКИ) в/от регистъра на Българската народна банка (БНБ); ... 12. Наредба № 26 от значение за отчетността пред БНБ или друга ...

Закон - Българска народна банка

по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма; е) процедура за наблюдение, обработка и проследяване на ...

order_instructionlowvat_bg.pdf - Българска народна банка

50 ECU. 25 ECU. 20 ECU. 10 ECU. 20 белгийски. Франка. 100 паунда. 50 паунда. 25 паунда. 10 паунда. 900. 1908-1915. 900. 1901-1915. 900. 1905-1915.

българският лев - Българска народна банка

4 июн. 2020 г. ... Съвременната история на българските парични знаци започва след възстановяването на ... В навечерието на Втората световна война се секат.

Наредба № 28 - Българска народна банка

18 дек. 2012 г. ... на превода или плащането, както и декларация съгласно ... 16. за залози, печалби или награди от участие в хазартни игри, за участие.

Наредба № 12 - Българска народна банка

29 сент. 2016 г. ... за Регистъра на банковите сметки и сейфове. (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.; в сила от 1 януари 2017 г.; ...

Наредба № 18 - Българска народна банка

3 окт. 2019 г. ... Глава първа. ПРЕДМЕТ. Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за: 1. възпроизвеждане на български банкноти и монети;.

Изтегли - Българска народна банка

ПУСКА В ОБРАЩЕНИЕ ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2018 г. НОВА БЪЛГАРСКА БАНКНОТА ОТ 100 ЛЕВА, ЕМИСИЯ 2018 г ... Черни Врьхь на Витоша. Вn Hege w.

Наредба № 3 - Българска народна банка

18 апр. 2018 г. ... 3. изискванията към изпълнението на платежни операции чрез пла- ... 1 се предоставят в уп равление „Банково“ на БНБ за.