bglibrary.org

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

по-скоро са свързани с дефицити в способността за концентриране, пла- ... 79. Значение на лидерството за развитието на стартиращите компании.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

по-скоро са свързани с дефицити в способността за концентриране, пла- ... 79. Значение на лидерството за развитието на стартиращите компании.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

20 янв. 2018 г. ... експериментална работа, проведена в Лайпцигската лаборатория по ... Burnout е дългосрочна реакция на стреса на работното място и се.

българско списание по психология

28 сфера на психиката. Те са съответно:. 1) за „Дискретна компетитивност- ... проси, нашите проблеми на живота все още изобщо не ще бъдат докоснати“ [Витген ...

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

В таблица 1 са представени резултатите от междугруповите срав- ... Manchester: Manchester University Press. Jaspers, K. (1965). ... Най-голямото поколение.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ ИЗДАНИЕ НА ...

самия текст, в структурата на стимулите и използваните изречения за по- ... ване на умения за равносметка, контрол върху импулсивното желание, уме-.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2015, бр. 1-4

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, сл. тел. 032261818, ... студенти по медицина от Медицинския университет в Пловдив, мъже и жени, със.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2016, бр. 1-4

на въздействието бяха в обхвата 3,6 – 4,4, като средната от всички 10 ... „Ученето чрез действие ти помага от гледна точка на това, че груповата.

Българско-списание-по-психология-–-бр.1-4-2008-година.pdf

2 нояб. 2008 г. ... Виж, моите вълци са различни по големина – имам голям вълк, среден ... Филми. 12–14г. 15–16 г. 17–18 г. Ужаси и трилъри.

българско списание за психиатрия

2017. Springer International Publishing. pp.1-4. 42. Shah J, Mizrahi R, ... Изд. Стено, Варна, 2016, 166 стр. ... лечение с халоперидол, с добър ефект.

списание „българско музикознание“

Барнард Търнър. Американски бенд: „Бийч Бойс“ от средата на седемдесетте и попмузиката ... Майа Райкова. Класификация и музикално-катехизична същност ва ...

ИЗИСКВАНИЯ-ЗА-ПУБЛИКУВАНЕ-В-БЪЛГАРСКО-СПИСАНИЕ ...

Всяка публикация съдържа следната информация на български и английски език: ... Библиографското цитиранена използваните източници е вътретекстово (автор ...

Българско списание за инженерно проектиране - ТУ - София

верситет, Курск, Россия. Л.Червяков ... Сториборд на анимационен филм със скрита реклама… ... загрижени за онлайн безопасността и 72% се.

Bulgarian e-Journal of Archaeology Българско е-Списание за ...

6 июн. 2022 г. ... стандартно те са кварцови камъчета, които варират между 0,01/0,03–0,05 ... Украсата им е рисувана, като най-предпочитани са геометричните и.

Българско списание за обществено здраве - нцоза

ната ефикасност на нови методи за лечение се базират ... Лекарства, свързващи медиатора на възпаление в ... тетър в пикочния мехур.

Bulgarian e-Journal of Archaeology Българско е-Списание за ...

6 июн. 2022 г. ... Mansio, which was the last road station in the territory of Philippopolis during Late Antiquity. The diachronic analysis of.

Bulgarian e-Journal of Archaeology Българско е-Списание за ...

6 июн. 2022 г. ... на най-ранната история на човечеството. ... върхове на територията на България, кратка справка за историята на проучванията, страти-.

Bulgarian e-Journal of Archaeology Българско е-Списание за ...

6 июн. 2022 г. ... Установява се оформяне на долния ръб на носовия отвор като fossa ... контур обикаля дефекта кръгообразно по цялата дясна теменна кост.

българско списание за обществено здраве - нцоза

Ключови думи: обществено здраве, детерминан- ... Key words: public health, determinants of health ... Key words: hospital and medical services market,.

1 декември 2008 - Българско списание за инженерно проектиране

1 дек. 2008 г. ... използва челюстна трошачка, а за етапите на сред- ното и дребно трошене да се използват конусни и ударно-отражателни трошачки /УОТ/.

Bulgarian e-Journal of Archaeology Българско е-Списание ... - ebsco

Подводна археология и история в Несебър (1960–2020 г.) Христо Прешленов а a Секция за антична археология, Национален археологически институт с музей, ...

Bulgarian e-Journal of Archaeology Българско е-Списание ... - ebsco

a Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, ул. Московска” 45,. София 1000, [email protected].

Arma Artis - Българско общество по аналитична психология

ПРИЕМ в обучителната програма за юнгиански психотерапевти . ... други терапевтични школи или ако работа им налага общуване с клиенти в тера-.

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии

Общая психология, психология личности, история психологии. Направления исследований: 1. Психическая жизнь и поведение человека. Соотношение поведения и.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ...

Понятия "инсайт", конфликт, функциональное решение. ... Экспериментальное изучение условий возникновения "инсайта" с применением ... доклад на семинаре;.

Психология и педагогика. Военная психология - phantastike.com

дым людям, обучающимся в высших военно-учебных заведениях, ... и в России. Так, в 1897 г. в Учебно-воздухоплавательном парке выпускник Воен.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ...

Цели и задачи дисциплины. Целью изучения учебной дисциплины «Общая психология, психология личности, история психологии» является расширение и углубление ...

Социальная психология, политическая и экономическая психология

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология. Форма обучения. Очная. Рассмотрено на заседании кафедры. Социальной психологии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (Психология в деятельности ...

Юридическая психология как наука ставит перед собой определен- ные задачи: 1. Энциклопедия юридической психологии / Под общ.ред. проф.

Психология развития и возрастная психология

«акме», что означает вершина, высшая ступень, цветущая пора. • Отечественный психолог Н.Н. Рыбников предложил обозначить термином акмеология раздел ...

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Кризис новорожденности отделяет эмбриональный период развития от младен- ческого возраста. ... Такая личность относится к первому типу (по Н. Ю. Григоров-.

Торопова А.В. Музыкальная психология и психология ...

ком, будь то игра, физические упражнения или передвижение в ... Современные китайский, тибетский и некоторые другие языки также являются тональными.

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Баттерворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития. ... Баттерворт Дж., Харрис С. Принципы психологии развития. М, ... Старшая – Камала – прожила.