bglibrary.org

คล - общински съвет - Община Провадия

12 мая 2021 г. ... поущрение за участието им в изработка ... През месеците април и май започна подготовката на разсад за домати, картофи, тиквички,.

คล - общински съвет - Община Провадия

12 мая 2021 г. ... поущрение за участието им в изработка ... През месеците април и май започна подготовката на разсад за домати, картофи, тиквички,.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Община Провадия

транспорт, слънцезащитни устройства (перголи, сенници, тенти и др.), пейки, ... 5.върху всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност;.

กด - провадия общински съвет

16 сент. 2021 г. ... тенденциите за развитието им за учебната 2021/2022 г. /вх.№1169 ... център за подкрепа за личностното развитие, в това число: две общински ...

2020г. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - Община Провадия

на общинската политика за младите хора, като в процеса на изпълнение той може да ... превенция на болести, предавани по полов път, превенция на СПИН, ...

до общински съвет - Община Трявна

по отношение на болестта Африканска чума по свинете, на 15.07.2019 г. се проведе. Заседание на постоянната комисия, назначена с моя заповед №528 от 04.09.

общински съвет – б о т е в г р а д - Община Ботевград

Цветелина Стаменова Цолова-ІV-ит курс,редовно обучение,специалност „МИО”, фак.№ 5137. ... 08.07.2004 година с ЕТ”АНИ-ИВАН ПЕТКОВ”- с. Новачене за срок.

общински съвет - Община Годеч

(2) За имоти общинска собственост, ползвани или наети от други лица, ... (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 5.00.

общински съвет - Община Трявна

законосъобразността на такава сделка и евентуалното провеждане на извънредно общо ... „Трети март" № 6, 5300 град Габрово, телефон: 066 800500.

Общински съвет - Община ГЛАВИНИЦА

Юсеин, ЕГН. 3, жител на с. Дичево, ул. №, с искане за финансово или материално подпомагане за възстановяване на щети от пожар, възникнал на 13.06.2020г. в ...

Общински съвет на община Правец Р Е Ш Е Н И Я

21 янв. 2021 г. ... Определяне на отстъпка при заплащането на такса битови отпадъци от ... седемдесет и три стотни) кв.м., представляваща ученически стол,.

общински съвет - Община Трявна

помпена станция ще е с дължина 11,00 м и ще тръгне от електромерно табло 2Т1М на стълб №. 3 от извод ,,Кисийска мера“, ще пресече ул. ,,Георги Бенковски“ ...

до - общински съвет община камено

Относно: постъпило заявление от наследници на Велико прекратяване на съсобственост между тях и община Камено. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Василев Вардунски.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Община Дряново

Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2022г ... с 2,074% идеални части от земята и правото на строеж върху поземлен.

общински съвет - Община Монтана

недвижими имоти -частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение ... приватизация оценител, определен със Заповед на кмета на Общината.

общински съвет - Община Трявна

Жилището ес полезна площ 44.62 кв.м., състоящо се от хол, кухня, коридор, сервизно помещение, килер, тераса и маза с полезна площ от 3.15кв.м.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА Р Е Ш Е Н И Е № 1

Мотиви: Постъпило искане от Йосиф Иванов Йосифов и Румен Славчев Йосифов, собственици на част от УПИ XI - 1266 целият от 1041 кв.м. в кв.153 по плана на гр.

общински съвет - Община Трявна

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за проект „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“, сключен между Община Трявна,.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Община Любимец

Докладна записка относно: Ликвидиране на съсобственост между община. Любимец и ЕТ „РУСИ РУСЕВ – 74“ в УПИ IV-662 кв. №50 по плана на гр. Любимец, чрез.

общински съвет - Община Трявна

10 февр. 2022 г. ... консервиране на фасадите, ремонт на огради и порти и др. Собственик на двете къщи е. Община Трявна и е необходимо решение на Общински съвет ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Община Дряново

Нови работни места чрез инвестиции и развитие на бизнеса ... Насърчаване и подпомагане на малкия и среден бизнес при реализация на.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Община Свищов

/2/ На територията на община Свищов действат следните общински гробищни паркове: 1. Централен гробищен парк Свищов;. 2. Гробища в кварталите на гр. Свищов;.

ОБЩИНА ТУТРАКАН - Общински съвет

Община Тутракан е част от област Силистра и съответно от Северния централен ... пелети да. 17 Център за настаняване от семеен тип гр. Тутракан публична.

общински съвет - Община Трявна

на общината най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на ... на финансовата година писмени тримесечни и годишни финансови отчети за.

общински съвет - Община Сопот

Заявление с вх. №C-4169/25.08.2020 г. за поземлен имот с идентификатор 68080.406.98 по кадастрална карта, гр. Сопот, общ. Conom в м.,, Яса Тепе", ...

Общински съвет на община Правец Р Е Ш Е Н И Я

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година. ... Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – общ., находящ се в кв. 23.

общински съвет - Община Трявна

и три) кв.м., състояща се от два етажа - бивше училище и трети етаж включващ стаи за почивка със санитарни възли, при граници на Урегулиран поземлен имот ...

общински съвет – с а д о во - Община Садово

Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Община Девин

27 янв. 2020 г. ... печки на дърва с ниско кпд(под 50%) при наличието на ... терапевтичен басейн, парна баня, сауна, джакузи, а на около 30 минутен преход от.

до общински съвет - Община Монтана

наемната цена на общинските жилища, чл. 38, ал. ... кв.м, община Враца 1.00 лв. ... Община Монтана има включени в общинския жилищен фонд 53 жилища, които.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Община Перник

(2) Фирмени информационно-указателни табели са информационни елементи, ... информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Община Пирдоп

собственост на Община Пирдоп, за ползването на дървесина през 2020 година, както следва: ... ЕСД I клас суха увредена дървесина ... орех,явор,ясен,бряст.

общински съвет - ОБЩИНА СМОЛЯН

места и съоръжения за безплатно паркиране на велосипеди. Чл.28.(1) Пътно превозно средство (ППС) с животинска тяга, може да бъде.